Visit by ‘Our Lady of Mercy’ Catholic College

On Thursday 16 July 2015, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held two (2) tours of its premises for approximately one hundred and eighty (180) students, as well as ten (10) teacher from ‘Our Lady of Mercy College’ in Heidelberg.

The school had come to the AAIS as part of a larger project that the students are working towards in understanding various other faiths. For the AAIS, this was an opportunity to showcase the true teachings of Islam, as well as our very own Albanian culture.

Two (2) separate presentations were held in the AAIS Multi-Function Room. The morning session was managed by AAIS President, Vahid Goga, and I, while the afternoon session was managed by Imam Bekim Hasani and Indira Kulafi of the AAIS Women’s Committee.

Once everyone was comfortably seated and officially welcomed to the AAIS, the guests were presented some information on the history of Albanians in Australia, as well as the history of our Society. In the second part of the presentation, key elements of Islam were covered, including some common misconceptions about Islam and Muslims.

During question time, our guests raised several queries mainly about Islam, which provided an opportunity for guests and AAIS representatives to interact, while also answering questions that both students and teachers may not have had the chance to ask elsewhere.

At the very end of the visit, our guests were provided with a tour of the Albanian Mosque and the ablution area.

Alhamdulillah, our guests were very happy that they visited the AAIS and the feedback from students and teachers was very positive.

On behalf of the AAIS Committee, I would like to thank the students and teachers of Our Lady of Mercy College for visiting our Society and I also welcome them again for further tours of the AAIS in future

XHYNEJT DURAKU
Committee Member

Vizitë nga Kolegji Katolik ‘Zonja e Mëshirës’

Të enjten me 16 Korrik 2015, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka pritur dy (2) vizita në ambientet e saj me përafërsisht njëqind e tetëdhjetë (180) studentë, si dhe dhjetë (10) mësues nga Kolegji Katolik ‘Zonja e Mëshirës’ nga Heidelberg.

Shkolla kishte ardhur për në AAIS si pjesë e një projekti të madh që studentët janë duke punuar në drejtim të kuptuarit e besimeve të ndryshme. Për AAIS, kjo ishte një mundësi për të demonstruar mësimet e vërteta të Islamit, si dhe për t’u treguar kulturën tonë shqiptare.

Dy (2) prezantime të ndara u mbajtën në dhomën shoqërore të AAIS-it. Seanca e mëngjesit u menaxhua nga kryetari i AAIS-it, Vahid Goga dhe unë Gjynejt Duraku, ndërsa seanca e pasdites u menaxhua nga Imam Dr. Bekim Hasani dhe Indira Kulafi nga Këshilli i Grave të AAIS-it.

Pasi të gjithë ishin të ulur të qetë dhe të mirëpritur zyrtarisht në AAIS, mysafirëve ju prezantuan disa të dhëna mbi historinë e shqiptarëve në Australi, si dhe historinë e shoqatës sonë. Në pjesën e dytë të prezantimit, elementet kyçe të Islamit ishin të mbuluara, duke përfshirë edhe disa keqkuptime të zakonshme rreth Islamit dhe muslimanëve.

Gjatë kohës së pyetjeve, mysafirët tanë pyeten disa pyetje kryesisht rreth Islamit, e cila ka dhënë një mundësi për mysafirët e ftuar dhe përfaqësuesit e AAIS-it për të bashkëvepruar, ndërsa duke iu përgjigjur pyetjeve, që të dy studentët dhe mësuesit nuk kishin pasur mundësi për të kërkuar gjetkë.

Në fund të vizitës, mysafirët tanë janë të pajisur me një turne rreth Xhamisë Shqiptare dhe zonës së abdesit.

Elhamdulilah, mysafirët tanë ishin shumë të lumtur nga vizitua e tyre AAIS-it dhe reagimet nga nxënësit dhe mësuesit ishte shumë pozitive.

Në emër të Këshillit të AAIS-it, unë do të doja të falënderoj nxënësit dhe mësuesit e Kolegjit Katolik ‘Zonja e Mëshirës’ që vizituan shoqatën tonë dhe gjithashtu unë ne mirëpresim përsëri vizita të tilla në AAIS në të ardhmen.

XHYNEJT DURAKU
Anëtar i Këshillit

AAIS_OLOM_July2015

AAIS_OLOM_July2015_005

AAIS_OLOM_July2015_001

AAIS_OLOM_July2015_002

AAIS_OLOM_July2015_003

AAIS_OLOM_July2015_004

AAIS_OLOM_July2015_006a

AAIS_OLOM_July2015_007

AAIS_OLOM_July2015_008

AAIS_OLOM_July2015_009

AAIS_OLOM_July2015_010

AAIS_OLOM_July2015_011

AAIS_OLOM_July2015_012

AAIS_OLOM_July2015_013

AAIS_OLOM_July2015_014

AAIS_OLOM_July2015_015

AAIS_OLOM_July2015_016

AAIS_OLOM_July2015_017

AAIS_OLOM_July2015_018

AAIS_OLOM_July2015_019

AAIS_OLOM_July2015_021

Visit by ‘Our Lady of Mercy’ Catholic College, 5 out of 5 based on 1 ratings.