Visit by Principals of Catholic Schools

On Thursday 26 May 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) received a visit by Principals of several Catholic Primary Schools in Victoria.

For many of our guests it was the first time that they visited an Islamic Centre and Mosque.

The presentation provided our guests with information on the history and activities undertaken by our Society, as well as some basic principles about Islam.

There were also many interesting questions raised during the ‘Question and Answer’ session and this provided everyone with an opportunity to learn more about the AAIS, Muslims and Islam.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank every Principal for visiting our Society and a special thank you to our friends at St. Jude’s for their assistance in helping organising the visit.

RIZA ZENELI
Vice President

VIZITË NGA MËSUESIT E SHKOLLAVE FILLORE KATOLIKE

Të enjten me 26 Maj 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka pranuar një vizitë nga mësuesit e disa shkollave fillore katolike të Viktorisë.

Për shumë nga mysafirët tanë kjo ishte hera e parë që ata vizituan një Qendër Islame dhe Xhami.

Prezantimi i ofruar mysafirëve tanë kishte informacione mbi historinë dhe aktivitetet e ndërmarra nga Shoqata jonë, si dhe disa parime themelore rreth Islamit.

Ka pasur shumë pyetje interesante të ngritura gjatë seancës së ‘Pyetje dhe Përgjigje’ dhe kjo ishte një mundësi për mysafirët për të mësuar më shumë rreth AAIS-it, muslimanëve dhe Islamit.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Unë sinqerisht falënderoj çdo mësues për vizitën shoqatës tonë dhe një falënderim i veçantë për miqtë tanë të Shën Jude-së për ndihmën e tyre për ndihmen e tyre për organizimin e vizitës.

RIZA ZENELI
Nënkryetar

image

image

image

image

image

image

image

image

#albanianaustralianislamicsociety #aais #albanianmosque #albanianmuslim #shqiptarmusliman #feja #kombi #muslim

Visit by Principals of Catholic Schools, 5 out of 5 based on 1 ratings.