Visit by Sirius College

On Wednesday 7 June 2017, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted a school tour for year 10 students from Sirius College.

During the school visit, students and teachers were provided with a presentation that covered the history of Albanian migration to Australia and the Society, as well as the basic tenants of Islam.

The students were also provided with a tour of the Albanian Mosque and performed their midday prayer.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank teachers and students from Sirius College for visiting our Society and hope that they visit us again in the near future.

JAY DURAKU
Secretary
www.aais.org.au

VIZITË NGA KOLEGJI SIRIUS

Të mërkurën me 7 Qershor 2017, Shoqata Islame Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një turne në AAIS nga studentë të klasës së 10 nga Kolegji Sirius.

Gjatë vizitës së shkollës, studentët dhe mësimdhënësit u pajisën me një prezantim që mbulonte historinë e migrimit shqiptar në Australi dhe historinë e shoqatës, si dhe bazat themelorë të Islamit.

Nxënësit u pajisën gjithashtu me një turne në xhaminë shqiptare dhe gjithashtu falën namazin e tyre të drekës në xhaminë tonë.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Unë falënderoj sinqerisht mësuesit dhe studentët nga Kolegji Sirius për vizitën e tyre Shoqatës tonë dhe shpresoj që ata të na vizitojnë përsëri në të ardhmen e afërt.

JAY DURAKU
Sekretar
www.aais.org.au

Visit by Sirius College, 5 out of 5 based on 1 ratings.