Visit by Students from Emmanuel College

On Thursday 1 September 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) received a visit from almost one hundred (100) students from Emmanuel College.

As part of the school’s education program for year 10 students, every year they visit several different places of worship to learn about other world religions and discover some of the shared values that are held between each faith.

During their visit, our guests were provided with a presentation that covered the following:

– History of Albanian migration to Australia
– History of the AAIS and services it provides to the community.
– Basic principles of Islam

At the conclusion of the presentation, our guests were also provided with an opportunity to ask questions.

A guided tour of the Albanian Mosque was provided where both students and teachers were also given a demonstration on how Muslims perform prayer.

On behalf of our Society, I sincerely thank the teachers and students of Emmanuel College for visiting the AAIS and look forward to receiving another visit from our guests again in the near future.

VAHID GOGA
President

VIZITË NGA KOLEGJI EMMANUEL

Të enjten me 1 Shtator 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka marrë një vizitë nga pothuajse njëqind (100) studentë nga Kolegji Emmanuel.

Si pjesë e programit arsimor të shkollës për studentët e vitit të 10, çdo vit ata do të vizitojnë disa vende të ndryshme të adhurimit për të mësuar në lidhje me fetë e tjera të botës dhe të zbulojnë disa nga vlerat e përbashkëta që janë mbajtur në mes të çdo besimi.

Gjatë vizitës së tyre, mysafirët tanë ishin pajisur me një prezantim që mbuloj gjëart në vijim:

– Historia e migrimit të shqiptarëve në Australi.
– Historia e AAIS-it dhe shërbimet që ajo ofron për komunitetin.
– Parimet themelore të Islamit.

Në përfundim të prezantimit, mysafirët tanë ishin të pajisur edhe me një mundësi për të bërë pyetje.

Një turne rreth Xhamisë Shqiptare është dhënë ku nxënësit dhe mësuesit u është dhënë edhe një demonstrim se si muslimanët falin namazin.

Në emër të Shoqatës sonë, sinqerisht falënderoj mësuesit dhe nxënësit e Kolegjit Emmanuel për vizitën e AAIS-it dhe shpresojmë për të marrë një vizitë nga mysafirët tanë përsëri në një të ardhme të afërt.

VAHID GOGA
Kryetar

AAIS_EmmanuelCollege_Sept2016_001

AAIS_EmmanuelCollege_Sept2016_002

AAIS_EmmanuelCollege_Sept2016_003

AAIS_EmmanuelCollege_Sept2016_004

AAIS_EmmanuelCollege_Sept2016_005

AAIS_EmmanuelCollege_Sept2016_006

Visit by Students from Emmanuel College, 5 out of 5 based on 1 ratings.