Visit by Teachers from St. Augustine’s School

On Thursday 30 March 2017, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) received thirty-five (35) guests from St. Augustine’s School in Frankston.
The teachers we’re formally welcomed by AAIS President, Vahid Goga, who also provided everyone with a brief history about the Albanian migration to Australian, as well as the history of the Society.

In the second part of the presentation, Imam Bekim Hasani covered some of the basic tenants of Islam and also talked about many of the similarities shared by Islam, Christianity and Judaism.

Following the presentation, our guests were provided with an opportunity to ask questions and also toured the Albanian Mosque.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank our guests for from St. Augustine’s School in Frankston for visiting our Society and also welcome them again to visit our AAIS in future

XHYNEJT DURAKU
Executive Committee Member

VIZITË NGA MËSUESIT E SHKOLLËS SHËN AUGUSTINI

Të enjten me 30 Mars 2017, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) priti tridhjetë e pesë (35) mysafirë nga Shkolla Shën Augustini nga Frankston.

Mësuesit u mirëpritën formalisht nga kryetari i AAIS-it Vahid Goga, i cili gjithashtu i inforomoj mysafirët me një histori të shkurtër rreth migrimit shqiptar në Australi, si dhe historinë e Shoqatës.

Në pjesën e dytë të prezantimit, Imam Bekim Hasani mbuloj disa nga parimet themelore të Islamit dhe gjithashtu foli për shumë nga ngjashmëritë e përbashkëta që ka Islami me Krishterimin dhe Judaizmin.

Pas prezantimit, mysafirët tanë patën mundësi për të bërë pyetje dhe gjithashtu vizituan Xhaminë Shqiptare.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj mysafirët tanë nga Shkolla Shën Augustini nga Frankston për vizitën e tyre shoqatës tonë dhe gjithashtu shpresoj se ata përsëri do ta vizitojnë shoqatën e AAIS-it në të ardhmen.

XHYNEJT DURAKU
Anëtar i Këshillit Ekzekutiv

Visit by Teachers from St. Augustine’s School, 5 out of 5 based on 1 ratings.