Visit By Teachers from St. Thomas More School

On Thursday 20 October 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) received a visit from teachers and staff from Saint Thomas More School in Mount Eliza.

In all, over thirty (30) guests attended the AAIS Presentation and Tour, which for many of the attendees was their first experience at visiting an Islamic Society and Mosque.

At the end of the presentation, our guests were encouraged to ask questions about the Society and Islam. Alhamdulillah there were many questions put forward, which gave Imam Bekim and I the opportunity to further elaborate on the teachings of Islam as well as the history and activities of our Society.

Following the ‘Questions and Answers’ session, a tour of the Albanian Mosque was conducted. During the tour of the Mosque, our guests were provided with information about the ‘Call to Prayer’ and a demonstration on the actions performed by Muslims during daily prayers.

Prior to the end of the tour, a number of participants expressed their joy in visiting the AAIS and handed the Society a special gift.

On behalf of the AAIS, I sincerely thank every teacher and member of staff from Saint Thomas More School for visiting the AAIS and also appreciate their kind gesture and generous gift to our Society.

God-willing, our freinds from Saint Thomas More School will visit the AAIS again in the near future.

VAHID GOGA
President

VIZITË NGA MËSUESIT E SHKOLLES SAINT THOMAS MORE

Të enjten me 20 tetor 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka marrë një vizitë nga mësuesit dhe stafi I shkolles Saint Thomas More nga Mount Eliza.

Më shumë se tridhjetë (30) mysafir morën pjesë në prezantimin dhe vizitën e AAIS-it, i cili për shumë nga të pranishmit ishte eksperienca e tyre e parë në viziten e një shoqate Islame dhe xhamisë.

Në fund të prezantimit, mysafirët tanë janë të inkurajuar për të bërë pyetje në lidhje me Shoqatën dhe Islamin. Elhamdulillah ka pasur shumë pyetje vënë përpara, të cilat i dhanë Imam Bekim dhe mua një mundësi për të spjeguar më tej mësimet e Islamit, si dhe historinë dhe aktivitetet e shoqatës sonë.

Pas sesionit ‘Pyetje dhe Përgjigje’, mysafirët vizituan edhe xhaminë shqiptare. Gjatë turneut të Xhamisë, mysafirët tanë janë të pajisur me informacione në lidhje me Ezanin dhe një demonstrim të veprimeve të kryera nga myslimanët gjatë lutjeve të përditshme.

Para fund të turneut, një numër i pjesëmarrësve shprehën gëzimin e tyre për vizitën në Shoqatën e AAIS-it dhe ata i dorëzuan shoqatës një dhuratë të veçantë.
Në emër të AAIS, unë sinqerisht falënderoj çdo mësues dhe anëtar i stafit nga shkolla Saint Thomas More për vizien e tyre Shoqates së AAIS-it dhe ne vlerësojmë gjestin e tyre dhe dhuratën bujare për Shoqatën tonë.

Dhashtë Zoti, shokët tanë nga shkolla Saint Thomas More do të na vizitojnë prap në një të ardhme të afërt.

VAHID GOGA
Kryetar

aais_stthomasmoreteachers_oct2016_001

aais_stthomasmoreteachers_oct2016_002

aais_stthomasmoreteachers_oct2016_003

aais_stthomasmoreteachers_oct2016_004

aais_stthomasmoreteachers_oct2016_005

aais_stthomasmoreteachers_oct2016_006

aais_stthomasmoreteachers_oct2016_007

Visit By Teachers from St. Thomas More School, 5 out of 5 based on 1 ratings.