World Alliance of Religions

On Saturday 3 October 2015, the Heavenly Culture, World Peace and Restoration of Light (HWPL), which is a non for profit international peace organisation, held a ‘Dialogue of Scriptures’ event with representatives from four different faiths in Melbourne.

The aim of this organisation is to restore peace among all the nations and to leave a peaceful world as a legacy for future generations.

The dialogue that took place in Doncaster, Melbourne, was titled ‘The Relation between God and Man’. The discussion was held by the following religious representatives:

• Pandit Abhay Awasthi – Executive Director of the Hindu Community Council of Victoria
• Dr. Bekim Hasani – Imam of the Albanian Australia Islamic Society’s Albanian Mosque
• Ms Esther Shin – Associate Pastor of Loving Jesus Church
• Mr Jasbir Singh Suropada – Vice President of the Sikh Interfaith Council of Victoria
• Dr. Herman Roborgh – Research Professor at the Australian Catholic University

As Imam of the Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) Albanian Mosque, I represented the Islamic Faith and Muslims of Victoria. This was the first time that I had actually participated in an interfaith dialogue organised by HWPL and I was very impressed with the way the dialogue was conducted.

The event made me realise how important dialogue is for people in this country, especially for those who have misconceptions about faiths, particularly about Islam. Interfaith dialogues allow people to have a better understanding of the different religious beliefs of our world and how they all share the common goal of peace.

I look forward to participating in more interfaith dialogues organised by HWPL in the future.

I hope that all of us, as citizens of humanity, no matter what faith we follow, contribute to peace and harmony among all mankind.

Dr. Bekim Hasani
Imam of AAIS Albanian Mosque

ALEANCA BOTËRORE E FEVE

Të shtunën me 3 Tetor 2015, Organizata ‘The Heavenly Culture, World Peace and Restoration of Light (HWPL)’, e cila është një organizatë ndërkombëtare paqësore jo fitimprurëse, ka mbajtur një dialog ‘Dialog i Librave të Shenjëta’ me përfaqësues të katër besimeve të ndryshme në qytetin e Melburnit.

Qëllimi i kësaj organizate është për të rivendosur paqen midis të gjitha kombeve dhe për të lënë një botë paqësore si një trashëgimi për gjeneratat e ardhshme.

Dialogu që u zhvillua në Doncaster, Melburn, ishte me titull ‘Lidhja midis Zotit dhe njeriut’. Diskutimi u mbajt nga përfaqësuesit e mëposhtm fetar:

• Pandit Abhay Awasthi – Drejtor Ekzekutiv i Këshillit të Komunitetit Hindu të Viktorisë.
• Dr. Bekim Hasani – Imami i Xhamisë Shqiptare të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane.
• Esther Shin – Shoqërues Pastori i kishës “Loving Jesus Church”.
• Jasbir Singh Suropada – Zëvendës Kryeatri i Këshillit Ndërfetar Sik të Viktorisë.
• Dr. Herman Roborgh – Profesor në Universitetin Katolik Australian.

Si Imam i Xhamisë Shqiptare të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), kam përfaqësuar besimin Islam dhe muslimanët e Viktorisë në këtë dialog.

Kjo ishte hera e parë që unë kam marrë pjesë në një dialog ndërfetar të organizuar nga HWPL dhe unë kam qenë shumë i impresionuar me mënyrën se si është mbajtur dialogu.

Kjo ngjarje më bëri të kuptoj se sa e rëndësishme është dialogu për njerëzit në këtë vend, e sidomos për ata që kanë idetë e gabuara rreth besimeve, veçanërisht për Islamin. Dialogjet ndërfetare lejojnë njerëzit që të kenë një kuptim më të mirë të besimeve të ndryshme fetare të botës sonë dhe se si të gjitha fetë ndajnë qëllimin e përbashkët për paqe.

Unë shpresoj të marrë pjesë në më shumë dialogje ndërfetare të organizuara nga HWPL në të ardhmen.

Unë shpresoj se të gjithë ne, si qytetarë të njerëzimit, pa marrë parasysh çfarë besimi ndjekim, të kontribuojmë për paqe dhe harmoni midis gjithë njerëzimit.

Dr.Bekim Hasani
Imam I Xhamisë Shqiptare të AAIS-it

HWPL_Oct2015_001

HWPL_Oct2015_002

HWPL_Oct2015_003

World Alliance of Religions, 5 out of 5 based on 12 ratings.