Youth Quiz Night

On Sunday 24 April 2016, the Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) newly formed Youth Group hosted its very first Trivia Night at the Youth Centre.

Over eighty (80) members of our youth participated in the event, which consisted of trivia quizzes, fun challenges and lots of delicious food.

After dinner, everyone had a great time playing indoor dodge ball, volleyball and soccer.

There was overwhelming support expressed by members that attended the event with lots of positive feedback received on the night.

Due to the success of the event, the AAIS Youth Group is looking forward to organising many more fun and exciting activities that will bring our Society’s youth together.

The ‘AAIS Youth Group’ also has a FaceBook page, which will provide updates on upcoming social events, so I encourage AAIS youth to visit and ‘like’ our page.

On behalf of the AAIS Youth Group, I sincerely thank everyone who attended the Trivia Night and also helped organise the event.

Feride Kulafi
AAIS Youth Group

KUIZ DHE NATËN RINORE

Të dielën me 24 Prill 2016, Grupi Rinor i sapo formuar i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoj Natën Rinore dhe Kuizin e parë të tij në Qendrën Rinore.

Mbi tetëdhjetë (80) anëtarë të rinisë sonë kanë marrë pjesë në këtë ngjarje, e cila përbëhej nga kuize të rëndësishme, sfida argëtimi dhe shumë ushqime të shijshme.

Pas darke, të gjithë kishin kohë për të luajtur Dodgeball, volejboll dhe futboll.

Ishte mbështetje e madhe e shprehur nga anëtarët që morën pjesë në këtë ngjarje me shumë reagime pozitive të marra në atë natë.

Për shkak të suksesit të madh të kësaj ngjarje, Grupi Rinor i AAIS-it shpreson të organizoj më shumë organizime argëtimi dhe aktivitete interesante që do të sjellë të rinjtë e shoqatës tonë së bashku.

‘Grupi Rinor i AAIS-it’ gjithashtu ka një faqe në Facebook, e cila do të ofrojë informacione mbi ngjarjet e ardhshme sociale, kështu që unë inkurajoj të rinjtë e AAIS-it për të vizituar dhe pëlqyer ‘like’ faqen tonë.

Në emër të Grupit të të Rinjve të AAIS-it, Unë sinqerisht falënderoj të gjithë ata që morën pjesë në Natën e Kuizit dhe ndihmuan në organizimin e kësaj ngjarje.

Feride Kulafi
Grupi Rinor i AAIS-it

AAIS_YouthGroup_QuizNight_Apr2016_001

AAIS_YouthGroup_QuizNight_Apr2016_002

AAIS_YouthGroup_QuizNight_Apr2016_003

AAIS_YouthGroup_QuizNight_Apr2016_004

AAIS_YouthGroup_QuizNight_Apr2016_005

AAIS_YouthGroup_QuizNight_Apr2016_006

AAIS_YouthGroup_QuizNight_Apr2016_007

AAIS_YouthGroup_QuizNight_Apr2016_008

AAIS_YouthGroup_QuizNight_Apr2016_009

AAIS_YouthGroup_QuizNight_Apr2016_010

AAIS_YouthGroup_QuizNight_Apr2016_011

Youth Quiz Night, 5 out of 5 based on 4 ratings.