AAIS News

AAIS MOSQUE AND YOUTH CENTRE UPDATE

The Albanian Australian Islamic Society (AAIS)’s Executive Committee would like to inform you of the following important information regarding the re-opening of AAIS Facilities as Government restrictions are eased following COVID19.

🕌 AAIS Mosque 🕌
As of Monday, 23 November 2020, the Albanian Mosque has reopened for all daily prayers for a maximum of 150 worshippers at the allocated prayer times and will be closed in between prayers.
🕌 Jumu’ah prayer at the AAIS Mosque now has a limit of 150 people.
🕌 There will only be one session held at 1:30pm and no booking is required.
The following must be adhered to pray at the Mosque:

  1. Face masks must be worn at all times in the mosque (unless medical exemption)
  2. Bring your own prayer mat
  3. Registration of details upon entry
  4. Social distancing rules must be adhered to as per government instructions.

As soon as the prayer is finished, members must exit the Mosque immediately and not remain around to socialise.

🖤 AAIS Youth Centre 💗
The AAIS Youth Centre will be re-opening for AAIS Financial Member Families on Thursday, 3 December 2020 at 7:00pm.
The AAIS Committee has been productive in recently organising for the Youth Centre to be repainted, the installation of blinds upstairs, thorough cleaning and maintenance work taking place to have the facility ready for our Members.

Until further notice, the AAIS Youth Centre will have the following opening hours:

  • Thursday Nights from 7:00pm – 10:00pm
  • Friday Nights from 7:00pm – 11:00pm

The following rules must be adhered to attend at the AAIS Youth Centre:

  1. Maximum of 150 AAIS Financial Members and their Families
  2. Face masks must be worn whilst indoors (unless eating, drinking or medical exemption)
  3. Registration of details upon entry
  4. Social distancing rules must be adhered to as per government instructions.

We ask all members to respect these rules during these challenging times to ensure the safety and wellbeing of all who attend the AAIS Mosque and Youth Centre.Please contact the Committee if you have any further questions or concerns.
AAIS Executive Committee

 

 


🇦🇱 PËRDITËSIM I XHAMISË DHE QENDRËS RINORE AAIS
Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) dëshiron t’ju informojë me informacionin e mëposhtëm të rëndësishëm në lidhje me rihapjen e objekteve të AAIS pasi kufizimet e Qeverisë janë lehtësuar pas COVID19.
🕌 Xhamia AAIS 🕌
Që nga e hëna, 23 nëntor 2020, Xhamia Shqiptare është rihapur për të gjitha namazet ditore për një maksimum prej 150 besimtarësh në kohën e caktuar të lutjeve dhe do të mbyllet në mes të lutjeve.
🕌 Namazi i xhumasë në xhaminë AAIS tani ka një limit prej 150 personash.
🕌 Do të ketë vetëm një seancë të mbajtur në 1:30 pm dhe nuk kërkohet rezervim.
Pikat më poshtë duhet të respektohen për t’u falur në Xhami:
1. Maskat e fytyrës duhet të mbahen në çdo kohë në xhami (përveç përjashtimit mjekësor)
2. Sillni vetë sexhaden tuaj të faljes
3. Regjistrimi i detajeve në hyrje
4. Rregullat e distancimit social duhet të respektohen sipas udhëzimeve të qeverisë.
Sapo të përfundojë namazi, anëtarët janë të lutur të dalin nga Xhamia menjëherë dhe të mos qëndrojnë përreth për t’u shoqëruar.
🖤 Qendra Rinore AAIS 💗
Qendra Rinore AAIS do të rihapet për Familjet Anëtare Financiare të AAIS të Enjten, 3 Dhjetor 2020 në 7:00 pasdite.
Këshilli i AAIS ka qenë produktiv në organizimin e kohëve të fundit në Qendrën Rinore për ta lyer, instalimin e grilave në katin e sipërm, pastrimin e plotë dhe mirëmbajtjen për të pasur ambientin gati për Anëtarët tanë.
Deri në një njoftim tjetër, Qendra Rinore AAIS do të ketë orët e mëposhtme të hapjes:
🖤 Të Enjteve në mbrëmje nga ora 19:00 – 10:00 pm
🖤 Të Premteve në mbrëmje nga ora 19:00 – 11:00 pm
Rregullat e mëposhtme duhet të respektohen për të marrë pjesë në Qendrën Rinore AAIS:
1. Maksimumi prej 150 anëtarëve financiarë të AAIS dhe familjeve të tyre
2. Maskat e fytyrës duhet të mbahen në ambjentin e brendshëm (përveç kur hani, pini ose përjashtimit
mjekësor)
3. Regjistrimi i detajeve në hyrje
4. Rregullat e distancimit social duhet të respektohen sipas udhëzimeve të qeverisë.
Ne kërkojmë nga të gjithë anëtarët të respektojnë këto rregulla gjatë kësaj kohe sfide për të garantuar sigurinë dhe mirëqenien e të gjithë atyre që marrin pjesë në Xhaminë dhe Qendrën Rinore të AAIS.
Ju lutemi kontaktoni Këshillin nëse keni ndonjë pyetje ose interesim të mëtejshëm.
Këshilli Ekzekutiv i AAIS