100th Anniversary of Albania’s Independence

On Wednesday 28 November 2012, several Albanian community groups, which also included the Albanian Australian Islamic Society (AAIS), organised a special event to mark the 100th Year Anniversary of Albanian’s Independence.

The venue for this special event was Federation Square – in the heart of the city of Melbourne – and thousands of members from the broader Albanian community travelled to Melbourne’s city centre to attend the special occasion.

The program for the event comprised of Albanian poetry, Albanian Folklore Dances and many other acts that helped sustain a celebratory and enriching atmosphere for all those who attended the special event.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I would like to sincerely thank everyone that was involved in organising this special event and we hope that everyone that participated in the festivities enjoyed the occasion.

VAHID GOGA

President

100 VJETORIT E PAVARËSISË SË SHQIPËRISË
Të mërkurën më 28 Nëntor 2012, disa grupe të Komunitetit Shqiptar, duke përfshirë edhe Shoqatën Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizuan një manifestim të veçantë për hir të 100 vjetorit e pavarësisë së Shqipërisë.

Vendi për këtë manifestim të veçantë ishte Sheshi i Federatës i cili gjendet – në zemër të qytetit të Melburnit – dhe mijëra anëtarë nga komuniteti i gjerë Shqiptar udhëtoi për në qendër të qytetit të Melburnit për të marrë pjesë në manifestimin e njëqind vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë.

Programi për këtë manifestim ishte i përbërë nga poezi në gjuhen Shqipe, valle folklorike Shqiptare dhe aktivitete të tjera që ndihmuan për mbajtjen e një atmosferë festive për të pranishmit

Në emër të Këshilli i AAIS-it i falënderon sinqerisht të gjithë ata që ishin të përfshirë në organizimin e këtij manifestimi të veçantë dhe shpresojmë se të gjithë pjesëmarrësit kanë kaluar çaste të mira në këtë manifestim.

VAHID GOGA
Kryetar