Memorandum of Understanding (2007)

Prior to December 2007, the Albanian Muslim community of Victoria occasionally marked both Fiter and Kurban Bayram prayers on different days. This was mainly due to the fact that each Albanian Islamic Society of Victoria observed different methods to mark these important dates i.e. scientifically calculated phases of the moon or physical human sighting of the new moon.

SCIENTIFICALLY CALCULATED PHASES OF THE MOON

In 2003, a change to the day of Fiter Bayram (Ei’d Al-Fitr) by Saudi Arabia did not negatively impact the Albanian Australian Islamic Society (AAIS), due to the fact that the AAIS observed the scientifically calculated approach to mark the phases of the moon. This was the same system that was adopted for its very own (scientifically calculated) calendar, which was referred to by AAIS members, for observing the five obligatory daily prayers.

PHYSICAL HUMAN SIGHTING OF THE MOON

In 2006, the method followed by the AAIS for marking Kurban Bayram was via an official announcement on the sighting of the new moon from Saudi Arabia. During this particular year, after initially receiving the official announcement from Saudi Arabia for the date of Kurban Bayram (Ei’d Al-adha); the AAIS Committee Board promptly communicated the announcement to all its financial members via post. However, two days after the official announcement, a subsequent announcement was delivered by Saudi Arabia stating that the actual date had changed, due to the fact that the previous sighting of the moon was incorrect; causing a major issue for the AAIS Committee at the time.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

In an effort to unite the Albanian Muslim community of Victoria on all significant religious dates observed on the Islamic (lunar) calendar, the newly elected AAIS Committee Board organised a special meeting between all four (4) Albanian Islamic Societies in Victoria. It was at this special meeting, which was hosted by the AAIS on Sunday 1st December 2007, that all four (4) Albanian Islamic Societies of Victoria signed a historical agreement (‘Memorandum of Understanding’) that stipulated the following:

‘All the Albanian Islamic Societies of Victoria have agreed to begin fasting the Holy month of Ramadan on the same date, as well as conduct Fiter and Kurban Bayram Prayers on the same day’.

The collectively agreed approach, which would be observed by each Albanian Islamic Society, for the sighting of the new moon to mark the beginning of Ramadan, as well as all other important Islamic dates, would be through the Scientifically Calculated Phases of the Moon. At the time, the corresponding method was also practiced by a number of Muslim countries and communities, such as Albania, Kosova, Macedonia, Montenegro, Bosnia Herzegovina and Turkey.

The ‘Memorandum of Understanding’ is a significant achievement for the Albanian Islamic Societies of Victoria because it is the first agreement that has ever been signed between all four Albanian Islamic Societies of Victoria. Further to this, since its signing in 2007, the corresponding agreement has successfully managed to keep the Albanian Muslim community of Victoria unified on all the important religious dates on the Islamic Calendar.

Insha-Allah, the ‘Memorandum of Understanding’, which has been adhered to since its signing in 2007, continues to be honourably respected by all four Albanian Islamic Societies, so that the broader Albanian Muslim community of Australia remains united during all religious dates on the Islamic Calendar.

May Allah (swt) reward everyone that was involved in reaching this important agreement. Insha-Allah, every Albanian Islamic Society in Australia can continue to work together to produce positive results that will benefit the Albanian Muslim community of Australia.

VAHID GOGA

President

MEMORANDUMI I MIRËKUPTIMIT
Para muajit Dhjetor 2007, Komuniteti Shqiptar Musliman në Viktori kishte shënuar dy festat Islame të Fitër dhe Kurban Bajramit në ditë të ndryshme. Kjo ishte kryesisht për shkak të faktit se çdo shoqatë Islamike Shqiptare në Viktori ka përdorur metoda të ndryshme për të shikuar Hënën (siç është metoda e llogaritjes së orbitës së hënës shkencërisht ose shikimi i hënës së re në mënyrë individuale), të cilat janë përdorur në botën Muslimane, për të shënuar këto data të rëndësishme në kalendarin Islamik.

LLOGARITJA E HËNËS NË MËNYRË SHKENCORE

Në vitin 2003, një ndryshim në ditën e Fiter Bajramit (Ei’d Al-Fitr) nga Arabia Saudite e cila përdor metodën e shikimit fizik të Hënës me anë të syrit, nuk ka ndikuar negativisht tek Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), për arsye se AAIS përdor ( llogaritjen shkencore) kalendarin e vet. I njëjti kalendar shkencor i llogaritjes së muajve Hënor përdoret për përcaktimin e pesë kohëve të namazit përgjatë tërë vitit.

SHIKIMI I HËNËS NËPËRMJET SYRIT

Në vitin 2006, metoda e ndjekur nga AAIS për shënimin e Kurban Bajramit ishte marr nëpërmjet së një njoftimi zyrtar të shikimit të hënës së re nga Qeveria e Arabisë Saudite. Gjatë këtij viti, pas marrjes së një njoftimi zyrtar nga Arabia Saudite për datën e Kurban Bajramit (Ei’d Al-Adha), Këshilli i AAIS-it me shpejtësi dërgoj lajmërimin anëtarëve nëpërmjet postës, megjithatë, dy ditë pas këtij njoftimi zyrtar, shpallet një njoftim tjetër i mëvonshëm nga Arabia Saudite duke deklaruar se data aktuale ka ndryshuar për shkak se shikimi i mëparshëm i hënës ishte i pasaktë dhe kejo duke shkaktuar një problem të madh për Këshillin e AAIS-it në atë kohë.

MEMORANDUMI I MIRËKUPTIMIT

Në një përpjekje për të adresuar këtë çështje dhe për të bashkuar komunitetin Shqiptar Musliman në Viktori në këto data të veçanta Islame të kalendarit Islamik, Këshilli i sapo i zgjedhur i AAIS organizoi një takim të veçantë në mes të katër (4) Shoqatave Shqiptare Islame në Viktori. Në këtë takim të veçantë, i cili u organizua nga AAIS të Dielën më 1 Dhjetor 2007, ku të gjitha katër (4) Shoqatat Shqiptare Islame në Viktoria nënshkruan një marrëveshje historike (‘Memorandum i Mirëkuptimit’). Kjo marrëveshje parashikon që:

‘Të gjitha Shoqatat Shqiptare Islame në Viktori janë pajtuar që të fillojnë muajin e shenjtë të Ramazanit në të njëjtën datë, si dhe falja e dy Bajrameve të bëhet po ashtu bashkërisht në data të caktuara’.

Të pajtuar bashkërisht, e që do të zbatohet nga çdo shoqatë Islamike Shqiptare si në shikimin e hënës së re për fillimin e Ramazanit, po ashtu edhe datat tjera Islamike me rëndësi, do të bëhet nëpërmjet llogaritjes së hënës në mënyrë shkencore. Kjo metodë është ndjekur tashmë nga një numër i vendeve dhe komuniteteve Muslimane siç është Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Bosnja dhe Turqia etj.

‘Memorandumi i Mirëkuptimit’ është një arritje e madhe për shoqatat Islamike Shqiptare në Viktori ngase është marrëveshja e parë e tillë që ka qenë ndonjëherë e nënshkruar në mes të çdo Shoqate Islamike Shqiptare Australiane në Viktori.

Marrëveshja përkatëse ishte menaxhuar me sukses për mbajtjen e komunitetit musliman në Viktori të unifikuar në të gjitha datat e rëndësishme në kalendarin Islamik.

Insha-Allah, ky ‘Memorandum i Mirëkuptimit’ i cili u respektua qysh nga nënshkrimi i tij në vitin 2007, do të vazhdoj të respektohet nga katër Shoqatat Islamike Shqiptare të Viktorisë në mënyrë që komuniteti më i gjerë Musliman Shqiptar të jetë i bashkuar kur është në pyetje datat e rëndësishme Islame në kalendarin Islamik.

VAHID GOGA

Kryetar