AAIS Building & Renovation Project – (Front Facade Update)

In November 2009, the long awaited building works to the Front Façade of the Albanian Australian Islamic Society’s Mosque was initiated.

Although much of the overall work involved with the AAIS ‘Building and Renovation Project’ has already been completed, the Front Façade was a very important phase of the project for both a number of practical reasons, as well as the fact that it is also going to be one of the most visible stages of the whole Building and Renovation Project.

The building works to the Front Façade was undertaken by Balla Constructions Pty Ltd and successfully completed in early 2010.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank everyone that donated funds, as well as the volunteers that dedicated their time towards the completion of this important work for our Society.

Finally, I would also like to thank Balla Constructions Pty Ltd for their professional service and for completing the work in a timely manner.

Insha-Allah (God-willing), everybody who has supported and contributed towards the AAIS Building and Renovation Project is rewarded dearly by God in this life and the hereafter. Ameen.

VAHID GOGA
PresidentPROJEKTI I NDËRTIMIT DHE RINOVIMIT TË AAIS-IT - FASADA E PARË
Në nëntor të vitit 2009, punimet e e fasadës së shumëpritur në pjesën e përparme të Xhamisë së Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane ishin filluar.

Megjithëse pjesa më e madhe e punës së përgjithshme të përfshirë në ‘Projektin e Ndërtimit dhe Renovimit’ të AAIS-it tashmë është përfunduar, fasada e përparme ishte një fazë shumë e rëndësishme e projektit për arsye praktike, si dhe për faktin se kjo fazë do të jetë një nga fazat më të dukshme të të gjithë Projektit të Ndërtimit dhe Renovimit.

Punimet për Fasadën përparme ishte ndërmarrë nga Balla Constructions Pty Ltd dhe përfundoi me sukses në fillim të vitit 2010.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, ju falënderoj sinqerisht të gjithëve që dhuruan fonde, si dhe vullnetarëve që kushtuan kohën e tyre drejt përfundimit të kësaj pune të rëndësishme për shoqatën tonë.

Së fundi, do të doja të falënderoj Balla Constructions Pty Ltd për shërbimin e tyre profesional dhe për përfundimin e punës në kohën e duhur.

Insha-All-llah (dashtë Zoti), të gjithë ata që kanë mbështetur dhe kontribuar në projektin e ndërtimit dhe renovimit të AAIS-it shpërblehen shumë nga Zoti në këtë jetë dhe në botën tjetër. Amin.

VAHID GOGA
Kryetar