AAIS Imam Update (2020)

The Albanian Australian Islamic Society (AAIS) would like to inform you that Imam Dr. Bekim Hasani has officially resigned from his position as an lmam of the AAIS due to him pursuing a new career.

Imam Bekim has served the AAIS for eight years and has made positive contributions to our Society and the wider Muslim community during his tenure.

On behalf of the AAIS Executive Committee, we wish him all the best in his new career and ask Allah (swt) to bless his journey ahead.

Imam Perparim Sulaj will now lead as the official Imam of the AAIS and will provide all services for AAIS members including:

- Daily Prayers at AAIS Mosque
- Marriage celebrant and Islamic nikkah service
- Funeral Prayers
- Child Naming
- Mevlud and Yasin
- Home & Hospital Visitation
- Counselling

Imam Perparim Sulaj will be away for Umrah (minor pilgrimage to Mecca and a visit to Medina) from 5-17 February 2020 together with sixteen (16) AAIS Financial members. May Allah (swt) accept their Umrah and grant them a safe return.

Urim Balla
AAIS President
www.aais.org.au


RINJOFTIM PËR IMAMIN E AAIS-it
Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) dëshiron t'ju informojë se Imami Dr.Bekim Hasani zyrtarisht ka dhënë dorëheqje nga pozita e tij si imam i AAIS për shkak se është duke ndjekur një karrierë të re.

Imam Bekimi ka shërbyer në AAIS për tetë vjet dhe ka dhënë kontribute pozitive për Shoqatën tonë dhe komunitetin e gjerë mysliman gjatë mandatit të tij.

Në emër të Komitetit Ekzekutiv të AAIS, i urojmë të gjitha të mirat në karrierën e tij të re dhe i lutemi Allahut (xh.sh) ta bekojë udhëtimin e tij përpara.

Imami Perparim Sulaj tani do të udhëheqë si Imami zyrtar i AAIS dhe do t'i ofrojë të gjitha shërbimet për anëtarët e AAIS duke përfshirë:

- Namazet ditore në Xhaminë e AAIS-it
- Ceremonitë martesore dhe shërbimit islamik nikah
- Namaz i xhenazes
- Emërtimi i fëmijëve
- Mevlud dhe Yasin
- Vizitë në shtëpi dhe spital
- Këshillim

Imam Perparim Sulaj do të shkojë për Umrah (pelegrinazh i vogël në Mekë dhe vizitë në Medine) nga 5 - 17 shkurt 2020 së bashku me gjashtëmbëdhjetë (16) anëtarë Financiar të AAIS. Lusim Allahun (xh.sh) të jua pranojë Umren e tyre dhe ti kthejë të sigurt.

Urim Balla
President i AAIS