AAIS Mosque & Youth Centre Fundraiser

On Saturday 5 March 2022, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held a Family Day Fundraiser at the AAIS Youth Centre. The purpose of the event was to raise funds for the AAIS Renovation Projects including:

 • Albanian Mosque Covered Outdoor Courtyard, New Wudu Area and Bathroom renovation
 • AAIS Youth Centre Mezzanine, Classroom Extension & Elevator access

Ahamdulillah, it was a successful day with over 400 AAIS members and their families in attendance.
There was a free BBQ and live traditional Albanian music, including a Çifteli performance by 'Djemt e Këshavës', which all enjoyed along with traditional Albanian food and desserts for sale.
The AAIS Committee also gave a brief presentation in the lecture room to update members on the progress of building works to date.
Then all headed down and generously donated via the special Auction, purchasing AAIS merchandise, showbags and Islamic books.
Alhamdulillah with our members support, we raised $38,386 through their generosity and have now raised a total of $180K from our goal of $300K.
A huge thank you to our tireless volunteers and the many businesses who supported us on the day via auction items or food/dessert donations.

A special thanks to:

 • Deer Park Quality Halal Meats for their generous donations of 13kg of sausages and chevapi.
 • Hocking Stuart Yarraville who donated auction items as well as being our Auctioneer
 • Chef's Hat for their generous donations of auction items
 • Other small businesses The Salam Co, Hair by Hope and Beauty & Brow Co for their donation of auction items
 • The many AAIS members who donated auction items and food items
 • IBC - The Islamic Lifestyle Store for donating a portion of their book stall profits

If you would like to donate towards the AAIS Renovation Projects, please use the following link: www.aais.org.au/donate
May Allah (swt) reward everyone for their efforts towards these important projects which will benefit our future generations.
- AAIS Committee

🇦🇱Mbledhja e fondeve për Xhaminë dhe Qendrën Rinore të AAIS
Të shtunën më 5 mars 2022, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) bëri mbledhjen e fondeve në Ditën e Familjes në Qendrën Rinore AAIS.
Qëllimi i aktivitetit ishte mbledhja e fondeve për Projektet e Rinovimit të AAIS, duke përfshirë:

 • Oborri i Jashtëm i Mbuluar i Xhamisë Shqiptare, Zona e Re e abdesit dhe rinovimi i banjove
 • Mezzanine e Qendrës Rinore AAIS, Shtimi i klasave dhe aksesi në ashensor
  Ahamdulillah, ishte një ditë e suksesshme me mbi 400 anëtarë të AAIS-it dhe familjet e tyre të pranishëm.
  Kishte BBQ falas dhe muzikë live tradicionale shqiptare, duke përfshirë një performancë Çifteli nga 'Djemt e Këshavës', të cilën të gjithë e shijuan së bashku me ushqimet dhe ëmbëlsirat tradicionale shqiptare për shitje.
  Këshilli i AAIS bëri gjithashtu një prezantim të shkurtër në sallën e leksioneve për të informuar anëtarët mbi ecurinë e punimeve të ndërtimit deri më sot.
  Më pas të gjithë u nisën dhe dhuruan bujarisht nëpërmjet ankandit special, duke blerë mallra, çanta ekspozimi dhe libra islamikë të AAIS.
  Elhamdulillah me mbështetjen e anëtarëve tanë, ne mblodhëm 38,386 dollarë me bujarinë e tyre dhe tani kemi mbledhur gjithsej 180 mijë dollarë nga objektivi ynë prej 300 mijë dollarë.
  Një falenderim i madh për vullnetarët tanë të palodhur dhe bizneset e shumta që na mbështetën atë ditë nëpërmjet artikujve të ankandit ose donacioneve ushqimore/ëmbëlsirë.
  Një falenderim i veçantë për
 • Deer Park Quality Halal Meats për donacionet e tyre bujare prej 13 kg salcice dhe cevapi.
 • Hocking Stuart Yarraville i cili dhuroi artikuj ankandi, si dhe ishte mbajtësi ynë i ankandit
 • Kapelë Shefi për donacionet e tyre bujare të artikujve të ankandit
 • Biznese të tjera të vogla The Salam Co, Hair by Hope dhe Beauty & Brow Co për dhurimin e tyre të artikujve të ankandit
 • Anëtarët e shumtë të AAIS që dhuruan artikuj ankandi dhe ushqime
  Nëse dëshironi të dhuroni për Projektet e Rinovimit të AAIS, ju lutemi përdorni linkun e mëposhtëm: http://www.aais.org.au/donate/
  Allahu (xh.sh) i shpërbleftë të gjithë për përpjekjet e tyre drejt këtyre projekteve të rëndësishme nga të cilat do të përfitojnë brezat tanë të ardhshëm.
  Këshilli i AAIS