AAIS Saturday Education Classes 2018

On Saturday 15 December 2018, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held its final Children’s Educational Classes at the AAIS Youth Centre for 2018.

Alhamdulillah, we have had a very successful year of providing a variety of educational classes for AAIS Financial Member families.

This year was the 12th consecutive year that I have had the pleasure of coordinating classes for the children and youth in our community and it was an extra special year.

The highlighting achievements for this year were as follows:

Term 1
• Albanian Language Classes for all ages
• Islamic Classes for Kindergarten, Primary and Secondary age groups

Term 2
• Islamic Classes for all ages at the AAIS Albanian Mosque

Term 3
• Introduction of Arabic/Quran classes for Primary/Secondary age groups
• Introduction of Learning Surahs for Primary/Secondary age groups
• Continuation of Islamic Classes for Kindergarten, Primary and Secondary age groups

Term 4
• Continuation of Arabic/Quran classes for Primary/Secondary age groups
• Continuation of learning Surahs for Primary/Secondary age groups
• Continuation of Islamic Classes for Kindergarten, Primary and Secondary age groups

In Term 2, the students also enjoyed an excursion at the Islamic Museum of Australia, as well as the introduction of End of Term Presentations to Parents and Families. This was a great opportunity for the students to show their families what they learnt each term.

The End of Year Presentation, which was held on Saturday 15 December 2018, was a wonderful opportunity for students to further demonstrate to their parents all the topics they learned and skills they acquired in reciting chapters (Surahs) from the Holy Qur’an.

The children were presented with an AAIS ‘Certificate of Achievement’ and a small gift for their great effort in completing the Educational Program in 2018.

The Teachers, who volunteered throughout the year, were also presented with a small gift in appreciation for all the hard work they dedicated towards the classes.

Finally, I would like to take this opportunity to thank the Teachers (Abdurrahmaan, Amina, Yasmine) and Volunteers (Kasum, Zayd and Jannah), who volunteered their time and worked tirelessly to lesson plan and teach the children each week. Also, a special thank you to Imam Dr Bekim, who attends each Saturday to teach the Secondary students. Lastly, a special thank you too to all the Volunteer Parents that worked in the Cafe each week to ensure the adults enjoyed their “caffeine fix” and the students have a hot lunch.

We look forward to another fantastic year in 2019!

May Allah (swt) bless everyone involved in helping our Society provide this important service to financial members and their families. Insha- Allah (God-willing), the Society’s Educational Programs continue for many more years to come.

Sr. Selima Ymer
AAIS Women’s CommitteeKlasat e të Shtunave Edukativo-Arsimore të AAIS-it 2018
Të shtunën me 15 Dhjetor 2018, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti klasat e fundit të edukimit të fëmijëve në Qendrën Rinore të AAIS-it për 2018.

Elhamdulilah, ne kemi pasur një vit shumë të suksesshëm të ofrimit të një sërë klasash arsimore për familjet e Anëtarëve Financiar të AAIS-it.

Ky vit ishte viti i 12-të radhazi që kam pasur kënaqësinë e kordinimit të klasave për fëmijë dhe të rinjë në komunitetin tonë dhe ishte një vit i veçantë.

Arritjet e theksuara për këtë vit ishin si më poshtë:

Termi i Parë
– Klasat e gjuhës shqipe për të gjitha moshat
– Klasat Islamike për fëmijët e vegjël, Grupet Fillore dhe të Mesme

Termi i Dytë
Klasat Islamike për të gjitha moshat në xhaminë shqiptare të AAIS-it

Termi i Tretë
– Futja e klasave arabe / Kur’anore për grupmoshat fillore / të mesme
– Paraqitja e Mësimit të Surave për grupmoshat fillore / të mesme
– Vazhdimi i klasave islamike për fëmijët e vegjël, grupet fillore dhe të mesme

Termi i Katërt
– Vazhdimi i klasave arabe / kur’anore për grupmoshat fillore / të mesme
– Vazhdimi i mësimit të surave për grupmoshat fillore / të mesme
– Vazhdimi i klasave islamike për fëmijët e vegjël, grupet fillore dhe të mesme

Në Termin 2, studentët gjithashtu patën një ekskursion në Muzeun Islamik të Australisë, si dhe paraqitjen e prezantimeve në fund të termeve për prindërit dhe familjet. Kjo ishte një mundësi e shkëlqyeshme për studentët që t’u tregonin familjeve të tyre atë që mësuan çdo term.

Prezantimi i fundvitit, i cili u mbajt të shtunën më 15 Dhjetor 2018, ishte një mundësi e mrekullueshme për studentët që t’u demonstronin më shumë prindërve të gjitha temat e mësuara dhe aftësitë që ata fitonin në recitimin e kapitinave (sureve) nga Kur’ani i Shenjtë.

Fëmijët u pajisën me një certifikatë vlersimi për arritjet e tyre në AAIS dhe një dhuratë të vogël për përpjekjet e tyre të mëdha në kompletimin e Programit Arsimor në vitin 2018.

Mësuesit, të cilët vullnetarizuan gjatë gjithë vitit, u paraqitën gjithashtu me një dhuratë të vogël mirënjohje për gjithë punën e madhe që i kushtonin klasave.

Së fundi, do të doja të përfitoj nga ky rast për të falënderuar Mësuesit (Abdurrahmaan, Amina, Yasmine) dhe Vullnetarë (Kasum, Zayd dhe Jannah), të cilët vullnetarizuan kohën e tyre dhe punuan pa u lodhur në planin mësimor dhe u mësonin fëmijëve çdo javë. Gjithashtu, një falenderim të veçantë për Imam Dr Bekimin, i cili ndjek çdo të shtunë për të mësuar nxënësit e mesëm. Së fundi, një falënderim të veçantë edhe për të gjithë Prindërit Vullnetarë që punuan në kafene çdo javë, për të siguruar që të rriturit gëzonin “rregullimin e kafeinës” dhe studentët të kenë një drekë të nxehtë.

Ne shpresojmë në një tjetër vit fantastik në vitin 2019!

Lus Allahun (Xh.Sh) t’i shpërblej të gjithë ata që ndihmuan që shoqata jonë të ofrojë këtë shërbim të rëndësishëm për anëtarët financiarë dhe familjet e tyre. Insha Allah (Programi i Shoqatës) vazhdon edhe për shumë vite të tjera.

Selima Ymer
Këshilli i Grave të AAIS-it