AAIS Street Festival Celebrating 50 Years of Melbourne’s First Mosque (1969 - 2019)

On Sunday 17 November 2019, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held a Street Festival outside the Albanian Mosque in Carlton North, commemorating 50 years since the establishment of Melbourne’s First Mosque.

This historically significant event had approximately four thousand (4,000) people in attendance including honourable dignitaries, members of the Albanian and Muslim community, local neighbours and the wider Melbourne community.

The celebratory event which was open to all was a true example of the AAIS's mission 'To preserve the Albanian Muslim identity and promote harmony, mutual understanding and co-operation among other communities in Australia'.

Sister Iman Balla of the AAIS Youth Committee did a fantastic job as the MC for the day introducing the great line up of speakers. Firstly, everyone enjoyed a beautiful recitation of verses from the Holy Quran by AAIS Imam Dr Bekim Hasani. The Hon. Richard Wynne MP, Minister of Multicultural Affairs, then officially opened the festival. Speeches were then made by Mayor Danae Bosler - Yarra City Council, State MP for Melbourne Ellen Sandell MP (Greens), Dr Hajdin Abazi (Ambassador of Kosovo) and AAIS Imam Perparim Sulaj.

AAIS President Urim Balla then delivered the closing speech of the ceremony and humbly accepted on behalf of the AAIS the 'Community Award' presented by Ms Ellen Sandell & Federal MP for Melbourne Mr Adam Bandt (Greens) as a token of recognition for the AAIS's outstanding contribution to the community.

HISTORICAL EXHIBITION LAUNCH
The AAIS opened its new permanent Historical Exhibition, which will be momentous in preserving the history of Melbourne's Albanian Muslim community and their establishment of its First Mosque. Former AAIS Committee member, Ali Ymer and his daughter Yasmine deserve a special mention for their hard work in creating and managing this exhibition. Another highlight was the new AAIS History Documentary, complied by AAIS Member Adnan Latifi, which was shown for the first time including special interviews with founding AAIS members.

STREET ACTIVITIES
Many free children’s activities were available on the day including face painting by Jesstar Play Magick, a craft stall organised by the Islamic Museum of Australia, an animal farm, and a jumping castle. Victoria Police also kindly allowed people to take photos inside their patrol vehicles, whilst the Victorian Fire Brigade allowed children to sit and play inside one of their Firetrucks.

Activities for adults and children alike included the dunk tank, seedling stall, henna design, and hijab & props photo station to name a few. There was plenty of great food on offer with various food trucks, coffee and ice cream carts being enjoyed by all. A talented team of AAIS volunteers also made and sold a beautiful array of Albanian desserts.

STREET STALLS
Many items were available for sale, with stalls from Bari Noah Images, ibcshopping (Islamic Books & Clothing), Little Wings Creative Co, The Salam Co, Zemer, North Sunshine Eagles FC & Western United FC – with some of the proceeds going towards the Human Appeal International - Australia recent appeal for NSW bush fire victims.

ADHAAN FROM MINARET
At midday, for the first time ever, the Adhaan (Islamic call to prayer), was made by AAIS Secretary Amet Balla from the Mosque’s Minaret. With emotions high and many tears to be seen, this was a historical moment that many will cherish forever.

AAIS CHILDRENS' FOLK DANCING GROUP
Formed in early 2019 and choreographed by Kujtim and Emira Zhubi, sixteen (16) children displayed a spectacular scene after all their hard work to present a traditional Albanian dance performance. This performance told the story of an Albanian migrant’s journey to Australia with him adapting to life here whilst also keeping his tradition and culture alive in his heart.

BAKLAVA COMPETITION
Celebrity Chef and TV personality Adrian Richardson of La Luna Bistro in Carlton North judged the “AAIS Baklava Competition”. After sampling ten (10) delicious baklava entries, it was announced that Lindita Balla's Baklava was the winner of the best Baklava. Well done to all the contestants for their hard work and participation in the bake off.

MOSQUE TOURS
The day also included AAIS Volunteers guiding groups of attendees through a tour of the Mosque, many of which had never entered a Mosque before. The majority of people were keen to learn more about Islam, as well as the Albanian Mosque and wider activities of the Society.

The AAIS Executive Committee would like to thank the Australian Federation of Islamic Councils (AFIC), Islamic Coordinating Council of Victoria (ICCV), Victorian Multicultural Commission (VMC) & Yarra City Council for their financial contributions, as well as the many other businesses for their support and contribution to the event.

On behalf of the Society, we would also like to thank the 50 Year Sub-Committee for working tirelessly throughout the year, as well as the 70 volunteers who came together on the day to make the event so successful.

The event caps off a wonderful year of celebrations and we feel honoured and privileged to have held such a festival which was enjoyed by many from far and wide within our community. The Executive Committee of the AAIS will continue to strive on this path to achieve our mission of preserving the Albanian Muslim identity and promoting harmony, mutual understanding and cooperation among other communities in Australia.

Urim Balla
AAIS President

https://www.facebook.com/aaisocial/videos/771328486669164/

https://www.facebook.com/ilmfeed/posts/2471235756478472

https://www.facebook.com/SBSAlbanian/videos/2058177514284904

https://www.facebook.com/watch/?v=573904213382397Festivali në rrugë që feston 50 vjetorin e Xhamisë së Parë të Melburnit (1969 - 2019)


Të Dielën me 17 Nëntor 2019, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti një Festival Rrugor jashtë Xhamisë Shqiptare në Carlton North, duke përkujtuar 50 vjet nga themelimi i Xhamisë së Parë të Melburnit.

Kjo ngjarje historike e rëndësishme pati pjesëmarrje afërsisht katër mijë (4,000) njerëz, përfshirë personalitete nga politika, anëtarë të komunitetit shqiptar dhe mysliman, fqinjët lokalë dhe komunitetin më të gjerë të Melburnit.

Ngjarja festive e cila ishte e hapur për të gjithë ishte një shembull i vërtetë i misionit të AAIS-it "Për të ruajtur identitetin mysliman shqiptar dhe për të promovuar harmoninë, mirëkuptimin dhe bashkëpunimin midis bashkësive të tjera në Australi".

Iman Balla nga Këshilli Rinor i AAIS-it bëri një punë fantastike si moderatore për ditën duke prezantuar radhën e shkëlqyeshme të folësve. Së pari, të gjithë shijuan një recitim të bukur të vargjeve nga Kurani i Shenjtë nga Imami i AAIS-it, Dr Bekim Hasani. Richard Wynne deputet parlamenti, Ministër i Multikulturës, hapi zyrtarisht festivalin. Fjalimet më pas u bënë nga Cr Danae Bosler (Kryetare e Qytetit të Yarra), Deputet i Shtetit për Melburn, Ellen Sandell (Greens), Dr Hajdin Abazi (Ambasadori i Kosovës) dhe Imami i AAIS-it, Perparim Sulaj.

Kryetari i AAIS-it, Urim Balla më pas mbajti fjalën përmbyllës të ceremonisë dhe pranoi me përulësi në emër të AAIS-it 'Mirënjohje të Komunitetit' të paraqitur nga Znj. Ellen Sandell & Deputeti i Parlamentit Federal për Melburn Adam Bandt (Greens) si një shenjë njohjeje për kontributin e AAIS-it drejt komunitetit.

HAPJA E EKSPOZITËS HISTORIKE
AAIS hapi Ekspozitën e saj të re të Përhershme Historike, e cila do të jetë e rëndësishme në ruajtjen e historisë së komunitetit mysliman shqiptar të Melburnit dhe themelimin e tyre të Xhamisë së Parë. Ish-anëtari i Këshillit të AAIS, Ali Ymer dhe vajza e tij Yasmine Ymer meritojnë një përmendje të veçantë për punën e palodhur në krijimin dhe menaxhimin e kësaj ekspozite. Një pikë tjetër e veçantë ishte Dokumentari i ri i Historisë së AAIS-it, i hartuar nga Anëtari i AAIS-it, Adnan Latifi, i cili u tregua për herë të parë duke përfshirë intervista të veçanta me anëtarët themelues të AAIS-it.

AKTIVITETET NË RRUGË
Shumë aktivitete falas për fëmijë ishin të disponim gjatë ditës, përfshirë pikturimin e fytyrës, një tezgë artizanale të organizuar nga Muzeu Islamik i Australisë, një fermë kafshësh dhe një kështjellë kërcimi. Policia e Viktorisë gjithashtu i lejoi njerëzit të bënin foto brenda automjeteve të tyre të patrullës, ndërsa Brigada e Zjarrit Viktorian lejoi fëmijët të uleshin dhe të luanin brenda një prej makinave zjarrëfikse të tyre.
Aktivitetet për të rriturit dhe fëmijët njësoj përfshijnë rezervuarin e dunk, tezga e fidanëve, vizatimi me kana, dhe stacioni fotografik i hixhabit etj. Kishte shumë ushqime të shkëlqyeshëm me kamionë të ndryshëm ushqimesh, karroca kafeje dhe akulloreje që shijoheshin nga të gjithë. Një ekip i talentuar i vullnetarëve të AAIS-it gjithashtu bëri dhe shiti një grup të bukur ëmbëlsirash shqiptare.

TEZGAT NË RRUGË
Shumë artikuj ishin në dispozicion për shitje, me tezga nga Bari Noah Images, IBC (Libra Islamike dhe Veshje), Little Wings Creative, The Salam Co, Zemer, North Sunshine Eagles FC & Western United FC - me disa nga të ardhurat që shkojnë drejt thirrjes së Appeal International të Australisë për viktimat e zjarrit në NSW.

EZANI NGA MINARJA
Në mesditë, për herë të parë ndonjëherë, Ezani (thirrja islamike për falje) u bë nga sekretari i AAIS-it Amet Balla nga Minarja e Xhamisë. Me emocione të larta dhe shumë lot për t’u parë, ky ishte një moment historik që shumë do ta çmojnë përgjithmonë.

GRUPI I FËMIJËVE TË VALLZIMIT POPULLOR TË AAIS-IT
Të formuar në fillim të vitit 2019 dhe të koreografizuar nga Kujtim dhe Emira Zhubi, gjashtëmbëdhjetë (16) fëmijë shfaqën një skenë spektakolare pas gjithë punës së tyre të vështirë për të paraqitur një shfaqje tradicionale të vallëzimit shqiptar. Kjo shfaqje tregoi historinë e udhëtimit të një migranti shqiptar në Australi me të duke iu përshtatur jetës këtu ndërsa duke mbajtur në zemër edhe traditën dhe kulturën e tij.

GARA E BAKLAVAS
Shefi i famshëm dhe personaliteti i TV Adrian Richardson i La Luna Bistro në Carlton North gjykoi "Garën e Baklavasë së AAIS-it". Pas provimit të dhjetë (10) hyrjeve të shijshme të bakllavasë, u njoftua se Baklava e Lindita Balla ishte fituese e Baklava më e mirë. Mirënjohje për të gjithë garuesit për punën e palodhur dhe pjesëmarrjen në garë.

VIZITAT E XHAMISË
Dita gjithashtu përfshiu grupet e vullnetarëve të AAIS-it duke udhëzuar të pranishmit përmes një turneu rreth Xhamisë, shumë prej të cilëve kurrë nuk kishin hyrë më parë në një xhami. Shumica e njerëzve ishin të prirur të mësonin më shumë rreth Islamit, si dhe Xhamisë Shqiptare dhe aktiviteteve më të gjera të Shoqatës.

Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it do të donte të falënderonte Federatën Islamike Australiane të Këshillave Islamikë (AFIC), Këshillin e Bashkësisë islame të Viktorisë (ICCV), Komisionin Multikulturor Viktorian (VMC) dhe Komunën e Qytetit Yarra për kontributet e tyre financiare, si dhe shumë

Në emër të Shoqatës, do të donim gjithashtu të falënderonim Nën këshillin organizues të 50 vjetorit për punën e pa u lodhur gjatë gjithë vitit, si dhe 70 vullnetarët që u mblodhën gjatë ditës për ta bërë ngjarjen kaq të suksesshme.

Ngjarja kapërcen një vit të mrekullueshëm festimesh dhe ne ndihemi të nderuar dhe të privilegjuar që kemi mbajtur një festival të tillë, i cili u gëzua nga shumë njerëz nga larg dhe brenda komunitetit tonë. Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it do të vazhdojë të përpiqet në këtë rrugë për të arritur misionin tonë për ruajtjen e identitetit mysliman shqiptar dhe promovimin e harmonisë, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit midis bashkësive të tjera në Australi.

Urim Balla
Kryetar