AAIS Team Stars in Islamic Indoor Soccer Tournament 2007

An elite team of players was formed to represent the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) in the 8th Annual IISSL Islamic Indoor Soccer Super League Cup, which was held on Sunday 22nd July 2007 at Albert Park Lake.

To everyone’s credit the young AAIS team played with their whole heart and plenty of passion. Also, their conduct throughout the whole tournament, both on and off the court, was outstanding.

Despite their brave and valiant efforts to win the competition for our Society, unfortunately, the AAIS team did not progress in to the finals this year.

The AAIS Executive Committee would like to thank the organisers of the tournament and the AAIS brothers who represented our Society.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I congratulate the AAIS Indoor Soccer team for their gallant effort. Insha-Allah, our brothers will be back again for next year’s Islamic Indoor Soccer Tournament to take the Premiership Cup.

The AAIS Executive Committee will also inform all its financial members of future sporting events on the ‘Youth’ page of our Society’s website (www.aais.org.au).

If you are interested in participating in future sporting events, please contact our office via mail or email, so that we may register your details and keep you informed.

Sabri Balla

Treasurer

EKIPI I AAIS-IT FILLON NË TURNEUN ISLAMIK TË FUTBOLLIT TË VOGËL
Një ekip elitë lojtarësh u formua për të përfaqësuar Shoqatën Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) në Kupën e 8-të Vjetore Islamike të Kupave të Fushës (IISSL), e cila u mbajt të dielën më 22 korrik 2007 në Liqenin Albert Park.

Për kredinë e të gjithëve, ekipi i ri i AAIS-it luajti me gjithë zemër dhe me shumë pasion. Gjithashtu, sjellja e tyre gjatë gjithë turneut, si në dhe jashtë fushës ishte e jashtëzakonshme.

Përkundër përpjekjeve të tyre të guximshme për të fituar garën për shoqatën tonë, për fat të keq, ekipi i AAIS-it nuk ka kaluar në finale këtë vit.

Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it dëshiron të falënderojë organizatorët e turneut dhe vëllezërit e AAIS-it të cilët përfaqësonin shoqatën tonë.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë përgëzoj ekipin e futbollit të brendshëm të AAIS-it për përpjekjet e tyre trimëruese. Insha-Allah, vëllezërit tanë do të kthehen përsëri për turneun e futbollit të vogël Islamik në vitin e ardhshëm për të marrë Kupën e Premiershipit.

Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it gjithashtu do të informojë të gjithë anëtarët e saj financiar për ngjarjet e ardhshme sportive në faqen e “Rinisë” të faqes së internetit të Shoqatës sonë (www.aais.org.au).

Nëse jeni të interesuar të merrni pjesë në ngjarjet e ardhshme sportive, ju lutemi kontaktoni zyrën tonë me postë ose email, në mënyrë që të regjistrohen të dhënat tuaja dhe t’ju informojmë.

Sabri Balla

Arkëtar