AAIS Umrah Group 2023 - FEEDING THE POOR IN MADINAH

AAIS UMRAH GROUP 2023 - FEEDING THE POOR IN MADINAH
Towards the end of their time in Madinah, the group had the opportunity to feed the poor and those less fortunate. Alhamdulillah the group was able to donate towards 900 meal packs and then distribute them to the poor and needy over three nights.
The Prophet Mohammad (saw) encouraged feeding people and the rewards of feeding people extend beyond verses from the Quran. ‘Abdullah bin Salam (May Allah be pleased with him) reported:
I heard the Messenger of Allah (ﷺ) saying, “O people, exchange greetings of peace (i.e., say: As-Salamu ‘Alaikum to one another), feed people, strengthen the ties of kinship, and be in prayer when others are asleep, you will enter Jannah in peace.” [At- Tirmidhi].
May Allah (swt) continue to bless and reward the AAIS Umrah Group.
- AAIS COMMITTEE


GRUPI I UMRAS AAIS 2023 - USHQYERJA E TË VARFËRVE NË MEDINE
Nga fundi i kohës së tyre në Medine, grupi pati mundësinë të ushqente të varfërit dhe ata me më pak fat. Alhamdulillah grupi dhuroi 900 pako ushqimesh dhe më pas t'ua shpërndante ato të varfërve dhe nevojtarëve gjatë tre netëve.
Profeti Muhamed (a.s.) inkurajoi ushqimin e njerëzve dhe shpërblimet e ushqimit të njerëzve permenden jo vetem ne vargjet e Kuranit. 'Abdullah bin Selam (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton:
E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) duke thënë: “O ju njerëz, shkëmbeni përshëndetje (d.m.th., thoni njëri-tjetrin: Es-selamu alejkum), ushqeni njerëzit, forconi lidhjet farefisnore dhe faluni kur të tjerët janë. në gjumë do të hysh në Xhenet i qetë”. [Et- Tirmidhi].
Allahu (subhanehu ue teala) të vazhdojë të begatoje dhe shpërblejë Grupin Umrah AAIS.
KESHILLI I AAIS