AAIS Umrah Group 2023 - HISTORICAL TOURS IN MADINAH

During their time in Madinah, special visits were made to historically significant sites including:

  • Mount Uhud and Archer's Mount, including Masjid Uhud.
  • Masjid Al-Qiblatain
  • Masjid Quba

Prayers were performed in these masjids and discussions about the significance of these sites.
There was also a visit to the Dar Al Madinah Museum which specialises in the history of Madinah and its deep heritage.
May Allah (swt) continue to bless and reward the AAIS Umrah Group.
- AAIS COMMITTEE

GRUPI I UMRAS AAIS 2023 - VIZITA HISTORIKE NË MEDINE
Gjatë kohës së tyre në Medine, u bënë vizita të veçanta në vende me rëndësi historike, duke përfshirë:

Mali Uhud dhe kodra e Shigjetarit, duke përfshirë Xhaminë Uhud.

Mesxhid El-Kiblatain

Xhamia Quba
Në këto xhami u kryen falje dhe u diskutua për rëndësinë e këtyre vendeve.
Pati gjithashtu një vizitë në Muzeun Dar Al Medinah i cili është i specializuar në historinë e Medinës dhe trashëgiminë e saj të thellë.
Allahu (subhanehu ue teala) të vazhdojë të begatoje dhe shpërblejë Grupin Umras AAIS.
KESHILLI I AAIS