AAIS Umrah Group 2023 - HISTORICAL TOURS IN MAKKAH

During their time in Makkah, special visits were made to historically significant sites including:

  • Jabal Al Thawr (Mount Thawr) where the Prophet Muhammad took refuge from the Quraysh during his migration to Madinah;
  • Mount Arafaat (Jabal Al Rahmah - The Mountain of Mercy)
  • Jabal Al Noor (Mountain of Light) where the Prophet (pbuh) received the first revelation of the Holy Qur'an in the Cave Hira.

Many attendees were also able to perform Fajr prayer in the Cave Hira which was an emotional experience.
May Allah (swt) continue to bless and reward the AAIS Umrah Group.
AAIS COMMITTEE

AAIS UMRAH GROUP 2023 - VIZITA HISTORIKE NË MAKKEH
Gjatë kohës së tyre në Mekke, u bënë vizita të veçanta në vende me rëndësi historike, duke përfshirë:

Xhebel El Thaur (Mali Thewr) ku Profeti Muhamed u strehua nga kurejshët gjatë shpërnguljes së tij në Medine;

Mali Arafaat (Xhebel Al Rahmah - Mali i Mëshirës)

Jabal Al Noor (Mali i Dritës) ku Profeti (a.s) mori shpalljen e parë të Kuranit të Shenjtë në Shpellën Hira.
Shumë pjesëmarrës gjithashtu mundën të falnin namazin e sabahut te Shpella Hira që ishte një përvojë emocionale.
Allahu (subhanehu ue teala) të vazhdojë të begatoje dhe shpërblejë Grupin Umrah AAIS.
KESHILLI I AAIS