AAIS Umrah Group 2023 - UMRAH IN MAKKAH

On 9 February 2023, The AAIS Umrah Group commenced their journey via Dubai where they entered into the state of purity, know as 'ihraam', to begin the Umrah.
As each hour passed, the excitement and emotions heightened until the special moment they answered the call of Allah (swt) and arrived in front of 'The House of God (Baytullah)', the Holy Ka'baa, as His (swt) honoured guests.
The Umrah consisted of remembrance and supplication to Allah (swt) whilst making the circumambulation (Tawaaf) around the Ka'baa seven times, praying behind the Station of Ibraheem (pbuh), running between Mounts Safa and Marwah seven times and shaving or cutting the hair to complete the beautifully unique form worship.
May Allah (swt) bless and reward the AAIS Umrah Group.
AAIS COMMITTEE

GRUPI AAIS UMRAH 2023 - UMRE NË MEKKE
Më 9 shkurt 2023, Grupi AAIS Umrah filloi udhëtimin e tyre nëpërmjet Dubait ku ata hynë në gjendjen e pastertise, të njohur si 'ihraam', për të filluar Umren.
Me kalimin e çdo ore, emocionet shtoheshin deri në momentin e veçantë që iu përgjigjën thirrjes së Allahut xh.sh. mysafirët.
Umra përbëhej nga dhikri dhe lutjet ndaj Allahut (subhanehu ue teala) ndërsa bënin rrethin (tavaf) rreth Qabes shtatë herë, falje te mekami i Ibrahimit (a.s.), vrapim midis maleve Safa dhe Merveh shtatë herë dhe rruajtje ose prerje flokët për të kompletuar adhurimin e formës së bukur unike.
Allahu (subhanehu ue teala) e begatofte dhe e shpërbleftë Grupin Umrah AAIS.
KESHILLI I AAIS