AAIS Umrah Group 2023 - WORSHIP IN MADINAH

On February 14 2023, after having performed Umrah and spending time in Makkah, the group left by bus for Madinah.
The group made their way to the radiant City of the Prophet (peace be upon him), Madinah. The sound of the call to prayer (Adhaan) soothed the hearts of all who heard it as the crowds of worshipers gathered for the 5 daily prayers. The reward of one prayer in the blessed Mosque of the Prophet Muhammad (pbuh) is equivalent to 1,000 prayers elsewhere, so this was an opportunity for Allah (swt)'s mercy not to be missed.
The tour participants also visited the grave of our beloved Prophet Muhammad (pbuh) and gave greetings of salaam (peace) to him and his righteous companions Abu Bakr and Umar (may Allah be pleased with them).
May Allah (swt) bless and reward the AAIS Umrah Group.
- AAIS COMMITTEE

GRUPI UMRAS AAIS 2023 - ADHURIMI NË MEDINE
Më 14 shkurt 2023, pasi kreu umren dhe kaloi kohë në Mekë, grupi u nis me autobus për në Medine.
Grupi u nis për në qytetin rrezatues të Profetit (paqja qoftë mbi të), Medine. Melodia e ezanit (Ezanit) qetësoi zemrat e të gjithë atyre që e dëgjuan atë ndërsa turmat e adhuruesve u mblodhën për 5 namazet ditore. Shpërblimi i një namazi në xhaminë e bekuar të Profetit Muhamed (a.s) është i barabartë me 1000 namaze diku tjetër, kështu që ky ishte një rast që mëshira e Allahut (xh.sh.) të mos humbet.
Pjesëmarrësit e turneut vizituan gjithashtu varrin e Profetit tonë të dashur Muhamed (a.s) dhe përshëndetën atë dhe shokët e tij të drejtë Ebu Bekrin dhe Omerin (Allahu qoftë i kënaqur me ta).
Allahu (subhanehu ue teala) e begatofte dhe e shpërbleftë Grupin Umrah AAIS.
- KESHILLI I AAIS