AAIS Umrah Group 2023 - WORSHIP IN MAKKAH

During their time in Makkah, the Umrah Group was able to perform all five daily prayers at the Ka'aba.
Alhamdulillah, the reward of one single prayer in Makkah is equivalent to 100,000 prayers elsewhere, so the daily and Jumu'ah prayers were attended to early by all to secure a spot with an awe-inspiring view of the majestic Ka'baa.
May Allah (swt) continue to bless and reward the AAIS Umrah Group.
AAIS COMMITTEE

GRUPI AAIS UMRAH 2023 - ADHURIMI NË MEKKE
Gjatë kohës së tyre në Mekë, Grupi i Umres ishte në gjendje të kryente të pesë namazet ditore në Qabe.
Elhamdulilah, shpërblimi i një namazi të vetëm në Mekë është i barabartë me 100,000 namaze diku tjetër, kështu që namazet e përditshme dhe të xhumasë u ndoqën herët nga të gjithë për të siguruar një vend me një pamje mahnitëse të Qabes madhështore.
Allahu (subhanehu ue teala) të vazhdojë të begatojë dhe shpërblejë Grupin Umrah AAIS.
KESHILLI I AAIS