AAIS Umrah Group 2023 - VISIT TO PALESTINE

After leaving the Holy City of Madinah, some members of the Umrah Group went for a special trip to Palestine for the very first time.
On day one, the group arrived at the Old City of Jerusalem (Al-Quds), where the streets are lined with Palestinian owned shops, and brick-laid paths.
The group walked to the Al-Aqsa compound where a tour was conducted, visiting the Dome of the Rock, the well-known golden dome, built above the rock in which Prophet Muhammad (PBUH) ascended to the heavens during the Mi’raj.
The Buraq wall was visited, along with the Masjid Al-Qibli. The group also saw the chamber of Maryam (Mother of Prophet Isa).
On the second day, the group did a tour of various sites on the West Bank, including the Mt. of Olives, and visited a rehabilitation centre in Hebron, along with the Ibrahimi mosque where Prophet Ibrahim, Ishaaq, Yaqub and Yusuf along with their wives are said to be buried. The group also visited the West Bank wall in Bethlehem and ended the night where it started - praying at Al-Aqsa mosque.
Al-Masjid al-Aqsa is superior to other mosques. The best of all mosques is al-Masjid al-Haraam (The Sacred Mosque in Makkah), then al-Masjid al-Nabawi (the Prophet’s Mosque in Madeenah), then al-Masjid al-Aqsa.
These three mosques are the three for which it is prescribed to travel for the purpose of worship. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Do not travel (specifically) to any mosque except three: al-Masjid al-Haraam, Masjid al-Aqsa, and this mosque of mine.” (Narrated by al-Bukhaari).
May Allah swt accept all the worship performed by the group on their journey to the three holiest mosques in the world. Amin.
AAIS COMMITTEE


GRUPI UMRAS AAIS - VIZITË NË PALESTINË
Pasi u larguan nga Qyteti i Shenjtë i Medinës, disa anëtarë të Grupit Umras shkuan për një vizitë të veçantë në Palestinë për herë të parë.
Ditën e parë, grupi mbërriti në qytetin e vjetër të Jeruzalemit (Al-Quds), ku rrugët janë të mbushura me dyqane në pronësi të Palestinës dhe rrugica të shtruara me tulla.
Grupi eci në këmbë drejt kompleksit Al-Aksa ku u zhvillua një turne, duke vizituar Kupolën e Shkëmbit, kupolën e njohur të artë, e ndërtuar mbi shkëmbin në të cilin Profeti Muhamed (a.s.) u ngjit në qiej gjatë Mi'raxhit.
U vizitua muri i Burakut, së bashku me Xhaminë e El-Qible. Grupi pa edhe dhomën e Merjemes (Nënës së Profetit Isa).
Në ditën e dytë, grupi bëri një turne në vende të ndryshme në Bregun Perëndimor, duke përfshirë Malin e Ullinjve dhe vizitoi një qendër rehabilitimi në Hebron, së bashku me xhaminë Ibrahimi, ku Profeti Ibrahim, Is'haku, Jakubi dhe Jusufi së bashku me të thuhet se edhe gratë u varrosen. Grupi vizitoi gjithashtu murin e Bregut Perëndimor në Betlehem dhe përfundoi natën ku filloi - duke u falur në xhaminë Al-Aksa.
Al-Masjid al-Aksa është superiore ndaj xhamive të tjera. Më e mira nga të gjitha xhamitë është el-Masjid el-Haraam (Xhamia e Shenjtë në Mekë), pastaj el-Masjid el-Nabawi (Xhamia e Profetit në Medine), pastaj el-Masjid al-Aksa.
Këto tri xhami janë tri xhamitë për të cilat është urdhëruar udhëtimi për qëllime adhurimi. Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Mos udhëtoni (në mënyrë të veçantë) në asnjë xhami, përveç tre xhamive: Mesxhidul-Haraam, Mesxhidul-Aksa dhe kjo xhamia ime”. (Transmeton Buhariu).
Allahu ua pranoftë të gjitha adhurimet e kryera nga grupi një udhëtim në tre xhamitë më të shenjta në botë.
KESHILLI I AAIS