AAIS UMRAH TOUR 2020

On Wednesday 5 February 2020, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS)'s Umrah Tour participants officially began their blessed journey to complete the second Umrah Tour organised by the AAIS, in conjunction with travel company, Crescent Tours.

This group was organised after the overwhelming success of the previous year’s journey, with huge support for the tour to take place once again in 2020.

The twelve (12) day journey began with the seventeen (17) AAIS members being given a warm send off and heartfelt farewell from beloved family members and friends of our community.

The AAIS members who participated in this years program are listed below:

 1. Imam Perparim Sulaj
 2. Merita Prethi
 3. Adrian Malellari
 4. Xhynejt Duraku
 5. Myzafer Shaqiri
 6. Makfiret Shaqiri
 7. Xhevdi Balla
 8. Fatime Balla
 9. Neil Llagja
 10. Nazire Bogdanovic
 11. Lirim Bektash
 12. Mevlude Bektash
 13. Nermije Fejzuloska
 14. Naime Amit
 15. Gulka Fetai
 16. Suzana Mehmeti
 17. Zayd Balla

Prior to the departure, the tour participants prayed the dusk (Maghreb) and night (Ishaa) prayers together. A sincere supplication followed asking Allah (swt) to accept the intention for the journey to fulfil the Umrah (minor pilgrimage) to seek His (swt) pleasure alone.

The first stop of the journey was Abu Dhabi in the United Arab Emirates (UAE), where the group spent their time discussing the upcoming journey, as well as sharing knowledge of Islam, allowing for a beautiful learning experience for the group in preparation for Umrah.

After the brief stopover, the group made their way to the radiant City of the Prophet (peace be upon him), Madinah. The sound of the call to prayer (Adhaan) soothed the hearts of all who heard it as the crowds of worshipers gathered to the 5 daily prayers. The reward of one prayer in the blessed Mosque of the Prophet Muhammad (pbuh) is equivalent to 1,000 prayers elsewhere, so this was an opportunity for Allah (swt)'s mercy not to be missed.

The tour participants also visited the grave of our beloved Prophet Muhammad (pbuh) and gave greetings of salaam (peace) to him and his righteous companions Abu Bakr and Umar (may Allah be pleased with them). The Islamic educational sessions with Imam Perparim Sulaj and a special day trip, where the group was exposed to various Islamic historical landmarks, such as Mount Uhud, were also highlights of our time in Madinah.

Jumu’ah Prayer in the Prophet’s Mosque was one to never be forgotten, as the group had all felt a connection to the city of the Prophet (pbuh), and to pray Jumu’ah in such a place develops a feeling that words cannot explain.

After a Zuhr in the City of the Prophet (pbuh), the group commenced their spiritual journey on an eight hour bus ride to Makkah and entered into the state of purity, know as 'ihraam', to begin the Umrah.

With the hours passing on the bus, the excitement and emotions heightened until the special moment that we answered the call of Allah (swt) and arrived in front of 'The House of God (Baytullah)', the Holy Ka'baa, as His (swt) honoured guests.

The Umrah consisted of rememberance and supplication to Allah (swt) whilst making the circumambulation (Tawaaf) around the Ka'baa seven times, praying behind the Station of Ibraheem (pbuh), running between Mounts Safa and Marwah seven times and shaving or cutting the hair to complete the beautifully unique form worship.

Alhamdulillah, the reward of one single prayer in Makkah is equivalent to 100,000 prayers elsewhere, so the daily and Jumu'ah prayers were attended to early by all to secure a spot with an awe-inspiring view of the majestic Ka'baa.

Special visits where made to historically significant sites including the plains of Arafaat, Jabal Thawr where the Prophet Muhammad took refuge from the Quraysh, during the migration to Madinah and the 'Mountain of Light' where the Prophet (pbuh) received the first revelation of the Holy Qur'an.

Long-lasting relationships were formed between all who experienced this incredible journey together. This Umrah tour formed a genuine unbreakable bond within the group, as we all sought to come together for Allah’s (swt) sake.

We are very grateful to Allah (swt) for making this journey possible for our Society. I sincerely ask Allah (swt) to accept our Umrah, as well as all the prayers and supplications (Du'aas) made during the blessed journey.

Insha-Allah (God-willing), the AAIS Umrah Tour will continue as an annual event offered to members of our Society.

Zayd Balla
AAIS MemberVIZITA E UMRAS TË AAIS 2020
Të mërkurën më 5 shkurt 2020, pjesëmarrësit e Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) të Umrah filluan zyrtarisht udhëtimin e tyre të bekuar për të përfunduar vizitën e dytë të Umras të organizuar nga AAIS, në bashkëpunim me kompaninë e udhëtimeve, Crescent Tours.

Ky grup u organizua pas suksesit të madh të udhëtimit të vitit të kaluar, me mbështetje të madhe që vizita të zhvillohej edhe një herë në vitin 2020.

Udhëtimi dymbëdhjetë (12) ditor filloi me shtatëmbëdhjetë (17) anëtarët e AAIS duke u dhuruar një lamtumirë të ngrohtë dhe falënderim të përzemërt nga anëtarët e dashur të familjes dhe miqtë e komunitetit tonë.

Anëtarët e AAIS që morën pjesë këtë vit në këtë program janë renditur më poshtë:

 1. Imam Përparim Sulaj
 2. Merita Prethi
 3. Adrian Malellari
 4. Xhynejt Duraku
 5. Myzafer Shaqiri
 6. Makfiret Shaqiri
 7. Xhevdi Balla
 8. Fatime Balla
 9. Neil Llagja
 10. Nazire Bogdanovic
 11. Lirim Bektash
 12. Mevlud Bektash
 13. Nermije Fejzuloska
 14. Naime Amit
 15. Gulka Fetai
 16. Suzana Mehmeti
 17. Zayd Balla

Para nisjes, pjesëmarrësit në turne falën së bashku namazin e akshamit (Magreb) dhe jacisë (Ishaa). Një lutje e sinqertë pasoi duke i kërkuar Allahut (xh.sh) që të pranojë qëllimin e udhëtimit për të përmbushur Umren (haxhin e vogël) dhe për të kërkuar vetëm kënaqësinë e Tij (swt).

Ndalesa e parë e udhëtimit ishte Abu Dhabi në Emiratet e Bashkuara Arabe (Emiratet e Bashkuara Arabe), ku grupi e kaloi kohën e tyre duke diskutuar për udhëtimin vijues, si dhe shkëmbimin e njohurive për Islamin, duke mare një përvojë të bukur të të mësuarit për grupin e përgatitur për Umrah.

Pas ndalimit të shkurtër, grupi u nis për në Qytetin e ndritur të Profetit (paqja qoftë mbi të), Madinah. Zëri i ezanit për namaz (Adhaan) qetësoi zemrat e të gjithë atyre që e dëgjuan ndërsa turmat e adhuruesve u mblidhnin në 5 namazet e ditës. Shpërblimi i një namazi në Xhaminë e bekuar të Profetit Muhamed (a.s) është ekuivalent me 1.000 namaze diku tjetër, kështu që kjo ishte një mundësi që mëshira e Allahut (xh.sh) të mos humbasë.

Pjesëmarrësit e turneut gjithashtu vizituan varrin e Profetit tonë të dashur Muhamed (a.s.) dhe i dhuruan përshëndetje të selamit (paqja) atij dhe shokëve të tij të drejtë Ebu Bekrit dhe Umerit (Allahu qoftë i kënaqur me ta). Seancat edukuese islame me imam Përparim Sulajn dhe një udhëtim të veçantë ditor, ku grupi ishte i ekspozuar në monumente të ndryshme historike islamike, siç është Mali Uhud, ishin gjithashtu pikat kryesore të kohës sonë në Medineh.

Lutja e Xhumasë në Xhaminë e Profetit ishte një për të mos u harruar kurrë, pasi grupi të gjithë kishin ndjerë një lidhje me qytetin e Profetit (a.s), dhe të falesh Xhumanë në një vend të tillë krijon një ndjenjë që fjalët nuk mund t'i shpjegojnë .

Pas një falejes së Drekës në Qytetin e Profetit (a.s), grupi filloi udhëtimin e tyre shpirtëror në një udhëtim tetë orësh me autobus për në Mekkë dhe hyri në gjendjen e pastërtisë, të njohur si 'ihraam', për të filluar Umren.

Me orët që kalonim në autobus, dëshira dhe emocionet u shtuan deri në momentin e veçantë që ne iu përgjigjëm thirrjes së Allahut (xh.sh.) dhe arritëm para 'Shtëpisë së Zotit (Baytullah)', Qabes së Shenjtë, si miq të Tij (swt) të nderuar.

Umreja përbëhej nga përmendje dhe lutje ndaj Allahut (xh.sh.) ndërsa u bënte rrethrrotullimin (Tavafin) rreth Qabes shtatë herë, duke u lutur pas vendqëndrimit të Ibrahimit (a.s.), duke vrapuar midis Mount Safa dhe Marwah shtatë herë dhe rruajtje ose prerje flokët për të përfunduar adhurimin në formën më të këndshme.

Alhamdulillah, shpërblimi i një namazi të vetëm në Mekë është ekuivalent me 100,000 namaze diku tjetër, kështu që namazet ditore dhe Xhumaja u ndoqën që herët për të siguruar një vend me një pamje të përkushtuese për Qaben madhështore.

Vizitat speciale ku janë bërë në vendet me rëndësi historike përfshirë fusha e Arafatit, Mali Thawr ku Profeti Muhamed u strehua nga Kurejshët, gjatë shpërnguljes në Medine dhe 'Mali i Dritës' ku Profeti (a.s) mori shpalljen e parë të Kuranit të shenjtë.

Marrëdhënie të forta u krijuan midis të gjithë atyre që përjetuan këtë udhëtim të jashtëzakonshëm së bashku. Kjo vizitë Umrah formoi një lidhje të vërtetë të pathyeshme brenda grupit, pasi të gjithë kërkuan të bëhemi bashkë vetëm për hir të Allahut (xh.sh).

Ne jemi shumë mirënjohës ndaj Allahut (xh.sh) që e mundësoi këtë udhëtim për Shoqatën tonë. Unë sinqerisht i lutem Allahut (xh.sh) që të pranojë Umren tonë, si dhe të gjitha lutjet dhe Duatë të bëra gjatë udhëtimit të bekuar.

Insha-Allah (në dashtë Zoti), vizita e AAIS të Umras do të vazhdojë si një eveniment vjetore e ofruar për anëtarët e Shoqatës sonë.

Zayd Balla
Anëtar i AAIS