AAIS Umrah Tour 2023

On Thursday 9 February 2023, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) Umrah Tour participants officially began their blessed journey to complete the fourth Umrah Trip organised by the AAIS.
Alhamdulillah, forty-seven (47) AAIS members were given a heartfelt and warm farewell by family and friends.
On what will be a 12 day journey, we ask Allah (swt) to accept our intention to make this journey to Makkah and Madinah for His (swt) pleasure alone.
Insha-Allah, we will remember all of our family, friends and members of our Society in our dua'as (prayers).
- AAIS Committee

UDHETÏMI UMRES SË AAIS-IT 2023
E Enjte me 9 Shkurt 2023, pjesëmarrësit e Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) filluan zyrtarisht udhëtimin e tyre të bekuar për të përmbushur udhëtimin e katërt të Umrës, të organizuar nga AAIS.
Elhamdulilah, dyzeteshtatë (47) anëtarëve të AAIS-it iu dha një lamtumirë e ngrohtë nga familjet e tyre dhe miqtë.
Për atë që do të jetë një udhëtim 12 ditor, ne i kërkojmë Allahut (xh.sh.) të pranojë qëllimin tonë për ta bërë këtë udhëtim në Mekke dhe Medine vetëm për kënaqësinë e Tij.
InshaAllah ne do të kujtojmë të gjithë familjet tona, miqtë dhe anëtarët e Shoqatës tonë në lutjet dhe duat tona.
- Këshilli i AAIS