AAIS Youth Centre's 5th Anniversary

On Friday 28 December 2018, the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) organised a special event to mark the AAIS Youth Centre’s 5th Anniversary.

Over one hundred and seventy (170) financial members and their families attended the night to help celebrate the special occasion.

The evening began with a timely presentation by Imam Bekim Hasani titled: ‘Endowment (WAKUF) in Islam’. The presentation detailed the three different types of endowments recommended in Islam, as well as the correct approach a Muslim must follow when leaving an endowment; concluding with the ongoing rewards the bequeathed receives from God.

After the Magreb prayer was performed, members made their way down to the Youth Centre’s Cafe to enjoy some hot food and sweets that were prepared and also served by AAIS volunteers.

At 9:00pm, the live band began playing traditional Albanian music prompting participants to come together and enjoy some traditional Albanian singing and dancing.

The evening ended at midnight and the event was a great success!

Over the last five years, the AAIS’s Youth Centre – the Society’s very first endowment (Wakuf) – has brought financial members together on a weekly basis. It has allowed the Society to also operate additional educational programs and extra events that have directly benefitted its financial members and their families.

May Allah (swt) reward everyone that contributed to establishing the AAIS Youth Centre, as well as all the volunteers that have helped maintain and operate the facility over the last five years.

Insha-Allah, the AAIS can continue providing important services, which benefit its financial members, while also bringing families together in a healthy environment to help preserve our Albanian and Muslim identity for generations to come.

Urim Balla
PresidentPËRVJETORI I 5-TË I QENDRËS RINORE
Të premten më 28 Dhjetor 2018, Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një ngjarje të veçantë për të shënuar përvjetorin e 5-të të Qendrës Rinore të AAIS-it.

Mbi njëqind e shtatëdhjetë (170) anëtarë financiarë dhe familjet e tyre ndoqën natën për të ndihmuar në festimin e rastit të veçantë.

Mbrëmja filloi me një prezantim në kohën e duhur nga Imam Bekim Hasani me titull: ‘Vakëfi (WAKUF) në Islam‘. Prezantimi i detajonte tre lloje të ndryshme të vakufeve të rekomanduara në Islam, si dhe qasjen e saktë që muslimani duhet të ndjekë kur lë një vakëf; duke përfunduar me shpërblimet e vazhdueshme që merr nga Zoti.

Pas faljes së Akshamit, anëtarët u nisën në kafenenë e Qendrës Rinore për të shijuar disa ushqime të nxehta dhe ëmbëlsira të përgatitura dhe gjithashtu të shërbyera nga vullnetarët e AAIS-it.

Në orën 21:00, grupi muzikor filloj të këndoj muzikë tradicionale shqiptare live, duke i bërë pjesëmarrësit të bashkohen dhe të shijojnë disa këngë dhe vallëzime tradicionale shqiptare.

Mbrëmja mbaroi në mesnatë dhe ngjarja ishte një sukses i madh!

Gjatë pesë viteve të fundit, Qendra Rinore e AAIS-it – vakëfi (Wakuf) i parë i shoqatës – ka sjellë anëtarët financiarë së bashku në baza javore. Ajo ka lejuar shoqatën të veprojë gjithashtu programe shtesë arsimore dhe ngjarje shtesë që kanë përfituar drejtpërdrejt anëtarët financiar dhe familjet e tyre.

Allahu (Xh.Sh) i shpërbleftë të gjithë ata që kontribuan në themelimin e Qendrës Rinore të AAIS-it, si dhe të gjithë vullnetarët që kanë ndihmuar në mbajtjen dhe funksionimin e objektit gjatë pesë viteve të fundit.

Insha-Allah, AAIS mund të vazhdojë të ofrojë shërbime të rëndësishme, të cilat përfitojnë anëtarët e saj financiarë, duke i sjellë së bashku familjet në një mjedis të shëndetshëm për të ndihmuar në ruajtjen e identitetit shqiptar dhe musliman për gjeneratat që do të vijnë.

Urim Balla

Kryetar i AAIS-it