Adjourned Annual General Meeting 2019

ADJOURNED ANNUAL GENERAL MEETING

On Sunday 3 November 2019, the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) conducted its adjourned Annual General Meeting (AGM) in which sixty six (66) financial members took part at the AAIS’s Youth Centre. Following the recitation of a chapter from the Holy Quran, the meeting was officially declared open by AAIS President, Urim Balla.

FINANCIAL REPORT
The ‘Financial Report’ was presented by Treasurer Liridon Shaqiri and provided a comprehensive account of the Society’s financial dealings during the last financial year.

EXECUTIVE BOARD REPORT
The ‘Executive Board Report’ was presented by Secretary Amet Balla. This report communicated the initiatives and activities performed, as well as the events organised over the last 12 months. Some reported highlights were the new AAIS financial membership record of nine-hundred and thirty five (935) members, the first ever AAIS Umrah Tour and the employment of both an Administration Assistant and 2nd Imam for the Society. At the presentations, the floor was open to financial members to raise any questions.

The Executive Committee then officially stepped down after completing the two (2) year term and the new Committee was elected as follows:

President: Urim Balla
Vice President: Riza Zenelli
Treasurer: Liridon Shaqiri
Secretary: Amet Balla
Member: Mair Balla
Member: Abedin Demiri
Member: Mylazim Elmazi
Member: Adrian Malellari
Member: Kasum Ameti
Member: Agim Shkembi
Member: Kujtim Zyka
Member: Abs Elmaz
Member: Muhammad Balla

On behalf of the AAIS Executive Committee, we would like to thank Dritan Hajdari (10 years), Liri Dervishi (10 years) and Bari Nuhiji (4 Years) who have stepped down from the Committee this term. May Allah (swt) reward our brothers generously for all their sacrifice and volunteer contribution towards our Society over the years.

A special thank you to all the Committee Members for their valuable contribution to our Society throughout the last two years. May Allah (swt) reward them all for the time and effort they have volunteered towards benefiting the AAIS.

The AAIS Executive Committee would also like to thank all financial members who attended the AGM and took a vested interest in the future of our Society. Insha-Allah the new Executive Committee will continue to serve the betterment of our much loved Society and its financial members in the years to come.

Muhammad Balla
AAIS CommitteeMBLEDHJA E PËRGJITHSHME E SHTYRË VJETORE
Të dielën më 3 Nëntor 2019, Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) zhvilloi Mbledhjen e saj të shtyrë të Përgjithshme Vjetore (MPV) ku në të cilën gjashtëdhjetë e gjashtë (66) anëtarë financiar morën pjesë në Qendrën Rinore të AAIS-it. Pas recitimit të një kapitulli nga Kur’ani i Shenjtë, mbledhja u shpall zyrtarisht e hapur nga kryetari i AAIS-it, Urim Balla.

RAPORTI FINANCIAR
‘Raporti Financiar’ u prezantua nga Arkëtari, Liridon Shaqiri dhe ai dha një vlerësim gjithëpërfshirës të veprimeve financiare të Shoqatës gjatë vitit të kaluar financiar.

RAPORTI I KËSHILLIT EKZEKUTIV
‘Raporti i Këshillit Ekzekutiv” u prezantua nga sekretari Amet Balla. Ky raport ka komunikuar iniciativat dhe aktivitetet e kryera, si dhe ngjarjet e organizuara nga ana e Këshillit të AAIS-it gjatë 12 muajve të fundit. Disa nga pikat kryesore të raportuara ishte edhe rekordi i ri anëtarësimit financiar të AAIS-it me nëntëqind e e tridhjetë e pesë (935) anëtar financiar, organizimi i parë i Umres, dhe punësimin e një Asistenti të Administrimit dhe të Imamit të 2-të për Shoqatën. Pas prezantimit, mundësia ishte e hapur për anëtarët financiar për të ngritur ndonjë pyetje.

Këshilli Ekzekutiv pastaj u tërhoq zyrtarisht pas përfundimit të mandatit dy (2) vjeçar dhe Këshilli i ri u zgjodh si vijon:

Kryetar: Urim Balla
Nënkryetar: Riza Zenelli
Arkëtar: Liridon Shaqiri
Sekretar: Amet Balla
Anëtar: Mair Balla
Anëtar: Abedin Demiri
Anëtar: Mylazim Elmazi
Anëtar: Adrian Malellari
Anëtar: Kasum Ameti
Anëtar: Agim Shkembi
Anëtar: Kujtim Zyka
Anëtar: Abdur-Rahman Elmaz
Anëtar: Muhamed Balla

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS, dëshirojmë të falënderojmë Dritan Hajdari (10 vjet), Liri Dervishi (10 vjet) dhe Bari Nuhiji (4 vjet) të cilët janë tërhequr nga Këshilli këtë periudhë. Allahu (xh.sh) i shpërbleftë vëllezërit tanë me fisnikëri për tërë sakrificën e tyre dhe kontributin vullnetar kundrejt Shoqatës sonë ndër vite.

Një ‘falënderim’ i veçantë për anëtarët e Këshillit për kontributin e tyre të vlefshëm për shoqatën tonë gjatë dy vitete të fundit. Lus Allahun (xh.sh) që ti shpërblejë ata për kohën dhe përpjekjet e tyre vullnetare drejt AAIS-it.

Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it gjithashtu do të dëshirojë të falënderojë të gjithë anëtarët financiarë që morën pjesë në MPV dhe treguan interes të përkushtuar për të ardhmen e Shoqatës sonë. Insha-Allah, Këshilli i ri Ekzekutiv do të vazhdojë t'i shërbejë përmirësimit të Shoqatës tonë shumë të dashur dhe anëtarëve të saj financiarë në vitet në vazhdim.

Muhammad Balla
Këshilli i AAIS-it