Albanian Language Classes 2019

In mid 2019, the Albanian language classes re-commenced at the Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) Youth Centre on Friday nights at 7:00pm.

A small but dedicated group of students attended the classes each week and learned many different topics over the course of Terms 3 and 4.

The language topics focused on were as follows:

 1. Alphabet
 2. School
 3. Home
 4. In the city
 5. We play
 6. The verbs 'to be' and 'have'
 7. Body parts
 8. Colours
 9. Animals
 10. Family
 11. Review

On behalf of the AAIS, we thank Imam Perparim Sulaj and Sr. Merita Sulaj Prethi for providing their wonderful and engaging lessons.

Insha-Allah the Albanian Language Classes will continue in 2020 during the school terms. Providing the Albanian language classes are a vital service that the AAIS provides for its member families, which is aligned with our Mission Statement of “Preserving the culture and identity of the Albanian Muslim community”.

If you would like to enrol your children in Albanian Language Classes in 2020, please email admin@aais.org.au with their details.

Riza Zeneli
AAIS Vice PresidentKLASAT E GJUHËS SHQIPE 2019
Në mesin e vitit 2019, orët e gjuhës shqipe u filluan përsëri në Qendrën Rinore të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) të Premteve në mbrëmje në orën 19:00.

Një grup i vogël, por i përkushtuar i studentëve ndoqën mësimet çdo javë dhe mësuan shumë tema të ndryshme gjatë kursit të Termave 3 dhe 4.

Temat gjuhësore të përqendruara në këto terma ishin si më poshtë:

 1. Alfabeti
 2. Shkolla
 3. Shtëpia
 4. Në qytet
 5. Ne luajmë
 6. Foljet ‘jam’ dhe ‘kam’
 7. Pjesët e trupit
 8. Ngjyrat
 9. Kafshët
 10. Familja
 11. Përsëritje

Në emër të AAIS, falënderojmë imam Përparim Sulaj dhe Merita Prethi Sulaj për mësimet e tyre të mrekullueshme dhe tërheqëse.

Insha-Allah, Klasat e Gjuhës Shqipe do të vazhdojnë në vitin 2020 gjatë kohëve shkollore. Sigurimi i klasave në gjuhën shqipe është një shërbim jetësor që AAIS ofron për familjet anëtare të tij, i cili përputhet me Deklaratën e Misionit tonë për "Ruajtjen e kulturës dhe identitetit të komunitetit mysliman shqiptar".

Nëse dëshironi të regjistroni fëmijët tuaj në Klasat e Gjuhës Shqipe në vitin 2020, ju lutemi dërgoni me email admin@aais.org.au me detajet e tyre.

Riza Zeneli
Nënkryetar i AAIS-it