Albanian Mosque Open Day – Commemorating 40 Years

On Sunday 11 October 2009 the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held a Mosque Open Day to commemorate 40 years since the Albanian Mosque was first established. Approximately 700 people attended this historical event for the Albanian Muslim community, including, members of the society, local residents and the general community, key delegates including the Mufti of Australia Fehmi Imam and General-Consul of Turkey Mr. Aydin Nurhan, as well as many other friends, brothers and sisters.

STREET ACTIVITIES
The AAIS had organised a partial street closure of Drummond Street and various activities to keep both adults and children entertained. Activities included a free jumping castle; free kids craft activities and face painting, a free kid’s animal farm, an Islamic book sale, Henna designs, a gelati van and fairy floss, a coffee cart as well as two Victoria Police cars and a Melbourne Fire Brigade fire truck.

ALBANIAN MOSQUE TOURS
Mosque tours ran every 15 minutes for the majority of the day and they were clearly a big hit on the day. Many Muslims, Non-Muslims and first time visitors from across Melbourne participated in taking guided tours of the Mosque and learning about both its history and Islam.

HISTORICAL EXHIBITION
The first Albanian Australian Islamic Society Historical Exhibition also proved to be major success. The history display focused on the 40 year history of the Albanian Mosque which was originally known as “Carlton House”, as well some of the very early activities of the AAIS and the Albanian Muslim community in Melbourne. The AAIS Historical Exhibition was extremely well put together by former committee member of the AAIS, Br. Ali Ymer.

PRESENTATIONS AND THE LUNCH TIME PRAYER
Just before lunch time, approximately 150 people gathered in the AAIS multipurpose room where formalities begin with a recitation of the Holy Qur’an by Imam Rexhep Idrizi. Speakers included President of the AAIS Br. Vahid Goga, Mufti of Australia Fehmi Imam, Founding member of the AAIS Br. Qerim Zyka, Commissioner of the Multi-Cultural Commission Mr. Joseph Caputo, Vice President of the Islamic Council of Victoria Sr. Sherene Hassan and AAIS Women’s committee member Sr. Selima Nasser. This was then followed by a brief video presentation of kids from the AAIS Kids Sunday Classes and a comedy act by Br. Nazeem Hussein of ‘Salam Café’.

At the end of the presentations, the call to prayer was performed by former committee member of the AAIS, Br. Mubareq Risilia, who was also the first Muezin to call the Azan at the Albanian Mosque 40 years ago. The prayer was observed by many interested onlookers.

FOOD AND MORE FOOD …
With the help of volunteers and donations by Muslim businesses and our own AAIS members, there was no shortage of food. A free BBQ that included cooked corn cobs, as well as many more multi-cultural savory and sweet dishes were available to all visitors during the day.

ISLAMIC PRESENTATION
In the last hour of the day, approximately 100 people participated in the Islamic Presentation. This presentation included a brief overview of Islam and many common misconceptions and also provided the audience a chance to ask questions about Islam.

A GREAT SUCCESS AND THANK YOU …
The day was a great success for all involved and helped by the beautiful weather.

The AAIS was also pleased to raise $450 towards the Human Appeal International Indonesia Earthquake Appeal. This amount was raised with gold coin donations by patrons on the day and donations by some of the business proprietors who operated on the street for the day.

The committee board of the Albanian Australian Islamic Society would like to thank all involved in the event and in particular thank our key supporters including: Victorian Multicultural Commission, City of Yarra, Melbourne Fire Brigade, Victoria Police, Australian Federal Police, Nelson Alexander, Crescent Times, Worksafe, Blueprint Studios, Sultan Halal Meat & Poultry, Central Wholesale Butchers, Preston Halal Meats, Madina Halal Meats, Al Alamy Grocers, Centenary Bakery as well as many more kind donations from our members and Muslim brothers and sisters.

Rami Kulafi

AAIS Treasurer

40 VJETORI I THEMELIMIT TË XHAMISË SHQIPTARE
Të dielën më 11 Tetorë 2009, Shoqëria Islamike Shqiptare Australiane ka mbajur një organizim për ta festuar 40 Vjetorin e Themelimit të Xhamisë Shqiptare . Rreth 700 persona morën pjesë në këtë ngjarje historike për Komunitetin Shqipëtare Muslimanë, duke përfshirë anëtarë të shoqërisë, banorë lokal dhe komuniteti më i gjërë në Melbournë, gjithashtu edhe delegatë të njohur si muftiu i Australisë Imam Fehmu dhe nga konsulati e Turqisë z.Aydin Nurhan, si dhe shumë bashkëatdhetarë të tjerë.

Aktivitetet në rrugë

Këshilli i Shoqërisë Islamike Shqiptare Australiane kishte organizuar mbylljen e pjesërishme të rrugës ?Durmmond? si dhe aktivitete zbavitse të tjera si për fëmijë dhe të rriturë. Disa nga aktivitetet që ishin organizuar falas përfshinë, një kullë për zbavitjen e fëmijëve, aktivitete të tjera dhe ngjyrosjen e fytyrave për fë mijë, një farm te kafshëve për fëmijë, shitje librash rreth Islamit, vizatime me Kanë, një kombi me Akullore dhe Mëndafshë të magjishëm, një karrocë dore për prërgaditjen e Kafes si dhe dy vetura të policisë dhe një kamion i zjarrfikësve të brigadës së Melbournit.

Vizitat në xhaminë Shqipëtare

Grupet e njerëzve që ishin të interesuar për ta vizituar Xhaminë u mbajtën cdo 15 minuta dhe kështu vazhdoi gjatë gjithë ditën dhe vizitat e tilla qartazi shënuan kulminacionin e kësaj dite. Shumë musliman, jo musliman dhe vizitorë që kishin ardhur ta vizitonin Xhaminë për të pare nga anekënd Melbourni, ata morën pjesë në sqarimet që u bënë nga udhëheqësit dhe mësuan rreth Islamit dhe histories së tijë.

Pasqyr ë Historike

Kjo ishte Pasqyrëja e parë e Shoqërisë Islamike Shqiptare Australiane dhe si e tillë u bë kryesishtë e suksesëshme. Historia në pasqyrën e shfaqur u përqendrua në 40 vitet e historisë së xhamisë Shqipëtare e cila ishte e njohurë si shtëpia e kaltonit “Carlton House”, parasëgjithashë u ekspozuan disa aktivite të hershme të Shoqërise Islamike Shqiptare Australiane por edhe të gjithë Komunitetit Shqipetarë Musliman në Melbourn. Pasqyrëja historike e Shoqërisë Islamike Shqiptare Australiane, ishte jashtëzakonishtë mirë e përpunuarë nga punëtori i pa lodhur i Shoqërisë Islamike Shqiptare Australiane vëlla Ali Ymeri.

Prezentimet dhe koha e faljës së drekës

Pak para kohës së drekës, rreth 150 vetë ishin mbledhurë në dhomën kryesore të xhamisë ku formalitetet e këtij takimi filluan me një recital të shkëputur nga Kur?ani fisnik nga imami Rexhep Idrizi. Folësit e këtij programi ishin Kryetari i Shoqërisë, vëlla Vahid Goga, Muftiu i Australisë Imam Fehmiu, anëtarët themelues të Shoqërisë Islamike Shqiptare Australiane, kryetari i këshillit Islamikë të Viktorisë, motra Sherene Hassan dhe motra Selima Nasser anëtare e komunitetit të grave në Shoqërinë tonë. Pastaj u vazhdua me një video prezentimë të shkurtër të fëmijëve që vijojnë mësimet të dielën në xhaminë tonë dhe një komedi të shkurturë nga Vll. Nazeem Hussein pjesmarrës në komedinë ?Selam Cafe?.

Në perfundim të prezentimeve, thirrja për falje u bë nga ishë anëtari i Shoqërisë Islamike Shqiptare Australiane, Vll. Mubareq Risilia, që ishte gjithashtu i pari Muezin që kishte thirrur ezanin tek xhamia shqipëtare 40 vite më parë. Thirrja e faljës tregoi një interesimë të vacantë nga të pranishmit.

Ushqim dhe më shumë ushqim … Me ndihmën e vullnetarëve dhe donacionet e shumëta nga gjithë biznismenët muslimanë dhe nga vet anëtarët e Shoqërisë Islamike Shqiptare Australiane, kishte ushqimë të mjaftueshëm. Pastaj kishte një BBQ për përgaditjen e ushqimit si shtalba, gjithashtu menze nga të gjitha trevat dhe ëmbëlisra të ndryshme që ishin përgaditur për të pranishmit gjatë gjithë ditës.

Ligjerat Islame

Në orën e funditë të kësaj dite, rreth 100 njerëz morrën pjesë në këtë Ligjerat Islame. Kjo ligjerat përmbante një histori të shkurtër të Islamit dhe sqarime rreth shumë keqkuptimeve të njohura, dhe në të njejtën kohë ju mundësua që të pranishmitë të paraqesin pyetjet e tyre rreth Islamit.

Një sukses i madh ë dhe Falënderime të shumta

Kjo ditë kaloi shumë me sukses për të gjithë ata që morrën pjesë dhe u ndihmua shumë nga moti i mirë që mbizotëroi shumicën e kohës. Këshilli i Shoqërisë Islamike Shqiptare Australiane ishte i kënaqur që në këtë ditë u mbledhën $450 donacione për organizatën e njohurë ?Human Appeal International Indonesia Earthquake Appeal?. Ky donacionë u mblodhë falë zemërgjersisë së gjithë të pranishmëve dhe pronarët e bizneseve që operuan në rrugë gjatë ditës.

Këshilli i Shoqërisë Islamike Shqiptare Australiane shpreh dëshirën të ju falënderoj të gjithë ata që morrën pjesë në këtë rastë solemn dhe në vecanti përkrahësit kycë si: Komisionerin për Shoqëri Shumë Etnike të Viktorise, Qyteti i Yarra-së, Brigada e Zjarrefiksëve të Melbournit, Policinë e Viktrorisë, Policinë Federale të Australisë, Nelson Alexander, Crescent Times, Worksafe, Blueprint Studios, Sultan Halal Meat & Poultry, Central Wholesale Butchers, Preston Halal Meats, Madina Halal Meats, Al Alamy Grocers, Centenary Bakery, si dhe shumë donacione të tjera nga anëtarët tonë dhe vllëzerve e motrave muslimane.

Rami Kulafi
Arketar