Building & Renovation Works – Stage 1

The Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) commenced in November 2003. There have been many improvements made to date and Insha-Allah there will be many more to come when the project is fully completed, therefore we recommend all financial members to view the plans for this large scale project.

Stage 1 renovations were completed in . The completion to Stage 1 works has provided the following benefit and improvements:

  • New Sociol Room
  • New Kitchen
  • New Storeroom
  • New Janazah (holding bay) Room
  • New toilets (male, female & disabled)
  • Improved External pathways

The next planned phase (Stage 2) of the project will include:

  • Provision to Combine AAIS Multi-Function Room with Albanian Mosque
  • New carpet to be installed in AAIS Multi-Function Room and Albanian Moque
  • Installation of air-conditioning and heating system

Insha-Allah, all financial members will benefit from the aforementioned improvements. Through the Building and Renovation Project, the Executive Committee aims to both beautify and make our Society and its Mosque as comfortable as possible for financial members throughout the year.

On behalf of the Executive Committee, I invite all financial members for a coffee and cake during our newly initiated social nights that are held every Tuesday night after 7pm.

Ali Ymer

Committee Member


PROJEKTI I NDËRTIMIT DHE RINOVIMIT

Këshilli Ekzekutiv i Shoqates Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) filloi këtë projekt në Nëntor të vitit 2003. Ka pasur shumë përmirësime të bëra deri më sot dhe Insha-Allah do të ketë shumë më tepër në të ardhmen kur projekti të përfundoj plotësisht, prandaj ne rekomandojmë të gjithë anëtarët financiar për të parë planet për këtë projekt në shkallë të madhe.

Faza e parë e rinovimit është kompletuar. Përfundimi i punimeve për fazën e parë ka dhënë përmirësimet e mëposhtme:

– Dhoma e Re Shoqërore

– Kuzhina e Re

– Depo e Re

– Dhoma e Re e Larjes së Xhenazes

– Tualetet e Reja (për meshkuj, femra dhe persona me aftësi të kufizuara)

– Rrugët e Jashtme janë Përmirësuar

Faza tjetër e planifikuar (Faza 2) e këtij projekti do të përfshijë:

– Sigurimin për bashkimin e xhamisë shqiptare me dhomën Multi-Shoqërore

– Qilim i ri të jetë i instaluar në xhamisë shqiptare si dhe në dhomën Multi-Shoqërore të AAIS-it

– Instalimi i klimes dhe sistemin e ngrohjes

Insha-Allah, të gjithë anëtarët financiar do të përfitojnë nga përmirësimet e lartpërmendura. Përmes Projektit të Ndërtimit dhe Renovimit, Kësëhilli Ekzekutiv ka për qëllim ta zbukuroj dhe ta bëj të rehatshme shoqaten tonë për anëtarët financiar gjatë gjithë vitit.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv, Unë ftoj të gjithë anëtarët financiar për një kafe dhe ëmbëlsira gjatë netëve tona shoqërore që mbahen çdo të marte mbrëmje në ora 7.

ALI YMER

Anëtar i Keshillit