Building & Renovation Works – Stage 2

Alhamudulilah, Stage 2 of the Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) ‘Building & Renovation Project’ was successfully completed in late 2005.

As per the previous stage, the AAIS Executive Committee Board outlined the targeted works to every AAIS financial member and called for all financial members to donate funds, so that work towards the AAIS Building & Renovation Project could continue.

The 2nd Stage works focused only on the AAIS Multi-Function Room, however it involved a lot of preparation work.

This whole phase of works posed many challenges and consumed a lot of time for the AAIS Executive Committee.

Stage 2 works were initiated in 2004 and eventually completed in the following year. There were many structural modifications made to the AAIS Multi-Function Room, as well as the reinforcement of support beams for the extension work that would be required for the AAIS’s ‘Imam Residency’, which was also part of the AAIS Building & Renovation Project, that would be built at a later date.

The completion of this phase provided the AAIS with more open space in the Multi-Function Room (formerly known as the ‘Social Room’) to allow the Executive Committee Board to organise events for AAIS financial members and their families, while also providing the Society with a more spacious area for important occasions.

The AAIS’s Multi-Function Room is now better equipped to facilitate the following:

· Cater for overflow of worshippers during Friday, Ramadan and Bayram prayers
· Islamic Classes & Albanian Language classes
· Engagements/Marriage Ceremonies
· Formal Meetings i.e. Annual General Meeting
· School Tours and Presentations
· Breaking of Fast (Iftar)
· Jenazah Prayers

There have been many people from both the AAIS community and the broader Muslim community that have donated their time, labor and materials towards completing the second stage of works.

Some of the assistance the Executive Committee received during the second stage of works is as follows:

· Painting and materials were donated by Muslim brothers who frequent the AAIS’s Albanian Mosque.
· Rendering materials were donated and work performed by AAIS financial members.
· Finishing works to plastering was performed by a Muslim brother.
· Tiling works were donated by a Muslim brother who frequents the AAIS’s Albanian Mosque.
· Carpentry and fixing works were performed by AAIS financial members.
· Carpet was ordered and imported from Turkey by ‘Flying Carpets’ at cost price and laid at no cost.
· The ‘Ottoman’ style tiles were imported from Turkey at cost price and laid at no cost.
· The Xhenaza cool room was donated by a generous financial member of our Society and installed at cost price by ‘Tip Top Refrigeration’.

As with the initial stage of works, members of the AAIS Executive Committee have also dedicated a lot of their personal time towards the Society’s ‘Building & Renovation Project’ to date.

May Allah (swt) reward everyone that has contributed towards this very important project for our much loved Society.

Dashmir Balla
PresidentFAZA 2: NDËRTIMI DHE RENOVIMI U KOMPLETUA

Alhamudulilah, Faza 2 e ‘Projektit të Ndërtimit dhe Renovimit’ të Shoqates Islamike Shqiptare Australiane (AAIS)u përfundua me sukses në fund të vitit 2005.

Sa i përket fazës së mëparshme, Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it i kishte përshkruar punimet në shënjestër për çdo anëtar financiar të AAIS-it dhe bëri thirrje të gjithë anëtarëve financiar për të dhuruar fonde, në mënyrë që puna në drejtim të Projektit të Ndërtimit dhe Renovimit të AAIS-it do mund të vazhdojë.

Punimet e Fazës 2 ishin fokusuar vetëm në dhomën Multi-Funksionale të AAIS-it.

Kjo fazë e tërë e punimeve ka paraqitur shumë sfida dhe ka konsumuar shumë kohë për Këshillin Ekzekutiv të AAIS-it.

Punimet e fazes 2 janë iniciuar në vitin 2004 dhe kanë përfunduar në vitin tjeter (2005). Ka pasur shumë ndryshime strukturore të bëra në dhomën multi-funksionale të AAIS-it, si dhe përforcimin e trarëve mbështetës për punen shtesë që do të kërkohet për ndërtimin e “Rezidencës së Imamit ” të AAIS-it e cila ishte gjithashtu pjesë e Projektit të Ndërtimit dhe Renovimit të AAIS-it, që do të ndërtohet në një datë të mëvonshme.

Përfundimi i kësaj faze ka dhënë Shoqatës së AAIS-it hapësirë më të hapur në dhomën Multi-Funksionale (i njohur më parë si “Dhoma Shoqërore ‘) për të lejuar Këshillin Ekzekutiv për të organizuar ngjarje për anëtarët financiar të AAIS-i dhe familjeve të tyre, duke e siguruar edhe Shoqatën tonë me një zonë më të gjerë për organizime të rëndësishme.

Dhoma Multi-Funksionle e AAIS-it tani është e pajisur më mirë për të lehtësuar për gjërat e mëposhtme:

 • Plotsimin e nevojes së adhuruesve gjatë faljes së xhumasë, Ramazanit dhe faljes së Bajramit.
 • Klasat Islame dhe klasat e gjuhës Shqipe
 • Ceremonitë e Fejesës / Martesës
 • Takimet formale dmth Mbledhja e Përgjithshme Vjetore
 • Vizitat e Shkollave dhe Prezantimet
 • Organizimi i Iftareve
 • Falja e Xhenazes

Ka pasur shumë njerëz nga të dy komunitetet, atij të AAIS-it dhe komunitetit të gjerë musliman që kanë dhuruar kohën e tyre, fuqinë puntore dhe materiale drejt përfundimit të punimeve të fazës së dytë.

Disa nga ndihmat që këshilli ka marrë gjatë fazës së dytë të punimeve janë si vijon:

 • Lyerjen dhe materiale të tjera janë dhuruar nga vëllezërit muslimanë të cilët frekuentojnë xhaminë shqiptare të AAIS-it.
 • Materialet e lyerjes së jashtme janë dhuruar dhe puna është kryer nga anëtarët financiar të AAIS-it.
 • Puna e kryer deri tek suvatimi është bërë nga një vëlla musliman.
 • Punët e vendosjes së pllakave janë dhuruar nga një vëlla musliman i cili frekuenton xhaminë shqiptare të AAIS-it.
 • Punët që kanë të bëjnë me zdrukthtari dhe ndreqim janë kryer nga pjesëtarët financiar të AAIS-it.
 • Tepihu është porositur dhe u importua nga Turqia nga kompania ‘Flying Carpets’ me çmim të kostos dhe vurja ishte falas.
 • Pllakat e stilit ‘Osman’ janë importuar nga Turqia me çmim të kostos dhe vendosja e tyre ishte falas.
 • Dhoma e ftohtë e Xhenazes u dhurua nga një anëtar financiar bujar i shoqatës sone ishte instaluar me çmim të kostos nga ‘ Tip Top Refrigeration’.

Si me fazën fillestare të punimeve, anëtarët e Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it i ka dedikuar shumë kohën e tyre personale drejt Projektit të Ndërtimit dhe Renovimit të shoqatës deri me tani.

Lus Allahun të i shpërblejë të gjithë ata që kanë kontribuar për këtë projekt shumë të rëndësishëm për Shoqatën tonë shumë të dashur.

Dashmir Balla
Kryetar