Children’s Art Class 2006

As mentioned in the March Edition (10) of the Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) Member Newsletter, the AAIS Women’s Committee organised a ‘Kids Club Art & Craft Session’ on Saturday 18th March 2006.

The ‘Kids Club Art & Craft Session’ was a wonderful success with thirty (30) kids attending and making lovely items to take home.

If you want your children to be part of future activities, please contact the AAIS via email.

Sr. Selima Ymer

AAIS Women’s Committee

SESIONI I ARTEVE DHE ARTIZANATEVE PËR FËMIJË

Siç u përmend në botimin e marsit (10) të revistes së Anëtarëve të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), Këshilli i Grave të AAIS-it organizoi të shtunën me 18 Mars 2006, një ‘Sesion për Arte dhe Artizanate për klubin e femijëve.

Ky klup i fëmijëve ishte një sukses i mrekullueshëm me tridhjetë (30) fëmijë që frekuentonin dhe bënë gjëra të bukura për të marrë në shtëpi.

Nëse dëshironi që fëmijët tuaj të jenë pjesë e aktiviteteve të ardhshme, ju lutemi kontaktoni AAIS-in përmes postës elektronike.

Selima Ymer

Këshilli i Grave