Collection for Melbourne’s Homeless Community

On Friday 3 June 2016, Albanian Australian Islamic Society (AAIS) organised a collection for the purchase of ‘Back Pack Beds‘ to go towards Melbourne’s homeless people.

The Back Pack Bed is an ultra lightweight, fire proof and weather proof tent, which is easy to pack and carry; that can shelter a homeless person.

The announcement for the collection was made prior to the congregational prayer inside the AAIS’s Albanian Mosque. There were many members of the congregation that made a contribution towards the collection after the prayer service.

A total amount of $1,500 was collected. The funds will allow the AAIS Executive Committee to purchase fifteen (15) Back Pack Beds that will be donated by our Society to Melbourne’s homeless.

This collection, as well as all those made by the AAIS on behalf of other organisations in the past, highlight our Society’s awareness and commitment to assist the broader community in need. The engagement of our Society in programs that assist people experiencing hardship in their lives is consistent with the spirit of Islam and in line with the fundamental values promoted by the AAIS, which are shared and supported by our financial members, who graciously donate monies towards these important causes.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank everyone for making a donation towards this very worthy cause and pray that our contribution helps shelter some of Melbourne’s homeless population this winter.

Vahid Goga

PresidentGRUMBULLIMI I PARAVE PËR TË PASTREHËT E MELBURNIT
Të premten me 3 Qershor 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një koleksion për blerjen e ‘Paketës me Shtrat‘ për njerëzit e pastrehë të Melburnit.

Paketa me shtrat është shumë e lehtë, e papërshkueshme nga zjarri dhe uji, e cila është e lehtë që të paketohet dhe të mbahet me veti; që mund të strehojë një person të pastrehë.

Njoftimi për mbledhjen është bërë para namazit të Xhumasë brenda xhamisë shqiptare të AAIS-it. Ka pasur shumë pjesëtarë (xhemat) që dhanë një kontribut në drejtim të grumbullimit të parave pas faljes së namazit.

Një sasi totale prej $1,500 ishte mbledhur. Fondet do të lejojnë Këshillin Ekzekutiv të AAIS-it për të blerë pesëmbëdhjetë (15) paketë shtretër që do të dhurohen nga Shoqata jonë drejt të pastrehëve të Melburnit.

Ky koleksion, si të gjithë ato të bëra nga AAIS në emër të organizatave të tjera në të kaluarën, të nxjerrë në pah vetëdijen e Shoqates tonë dhe angazhimin e saj për të ndihmuar komunitetin më të gjerë në nevojë. Angazhimi i shoqates sonë në programet që ndihmojnë njerëzit që përjetojnë vështirësi në jetën e tyre është në përputhje me frymën e Islamit dhe në përputhje me vlerat themelore të nxitura nga AAIS, të cilat janë të përbashkëta dhe të mbështetura nga anëtarët tanë financiarë, të cilët me mirësjellje dhurojnë para ndaj këtyre programeve të rëndësishme.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj të gjithë që dhuruan një donacion për këtë kauzë shumë të çmuar dhe une shpresoj se që kontribut i ynë ndihmon disa të pastresë prej popullsisë së pastrehë të Melburnit në këtë dimër.

Vahid Goga
Kryetar