Feeding Melbourne’s Homeless (2018)

On Saturday 24 November 2018, a team of volunteers from the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) took part in Community Care Network’s (CCN) ‘Feeding Melbourne’s Homeless’ program.

The AAIS has worked closely together with CCN to support their weekly ‘Feeding Melbourne’s Homeless’ program by way of organising volunteers from our Society to take part in distributing healthy food, drink, sanitation packs and clothing to the homeless community.

Each month, members from our Society continue to express their interest in joining the AAIS’s Volunteer Teams, so that they may participate in the program.

To date, the response to the program from AAIS members has allowed for volunteer teams to be formed each month, enabling a consistent contribution to be made to this important program for the last eight months.

May Allah (swt) reward everyone that participated in the latest session of ‘Feeding Melbourne’s Homeless’ and also help those who are experiencing hardship and homelessness in Australia.

Insha-Allah (God-willing), our Society and the broader Muslim community continues to support this wonderful program.

VAHID GOGA
AAIS Advisory BoardUSHQIMI I TË PASTREHËVE TË MELBURNIT
Të shtunën 24 Nëntor 2018, një ekip vullnetarësh nga Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) morën pjesë në programin e Rrjetit të Kujdesit për Mbrojtjen e të Drejtave të Komunitetit (CCN) ‘Programi i të Pastrehëve në Melbourne’.

AAIS ka bashkëpunuar ngushtë me CCN-në për të mbështetur programin e tyre të javës ‘Ushqyerja e pastrehëve të Melburnit’ duke organizuar vullnetarë nga shoqata jonë për të marrë pjesë në shpërndarjen e ushqimit të shëndetshëm, pijeve, paketimeve sanitare dhe veshjeve për komunitetin e pastrehë.

Çdo muaj, anëtarët e shoqatës sonë vazhdojnë të shprehin interesin e tyre për t’u bashkuar me ekipet vullnetare të AAIS-it, në mënyrë që ata të mund të marrin pjesë në program.

Deri më tani, përgjigja ndaj programit nga anëtarët e AAIS ka lejuar formimin e ekipeve vullnetare çdo muaj, duke bërë të mundur një kontribut të vazhdueshëm në këtë program të rëndësishëm për tetë muajt e fundit.

Lus Allahun (xh.sh) ti shpërblejë të gjithë ata që morën pjesë në sesionin e fundit të “Ushqimit të të Pastrehëve të Melburnit” dhe gjithashtu duke ndihmuar ata që po përjetojnë vështirësi dhe pa strehë në Australi.

VAHID GOGA
Këshilli Konsultativ i AAIS-it