First Aid Training

On Saturday 1 September 2018, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) participated in a St. Johns Ambulance Basic First Aid Session and Defibrillator Demonstration, at its Youth Centre.

Given that a defibrillator unit was recently purchased for our Society’s members, the necessary training on how to use the life saving device was very important.

Attendees on the day included AAIS Volunteers, Executive and Women’s Committee members, as well as the AAIS’s official and guest Imams, all of who thoroughly enjoyed and benefitted from the interactive and informative training session.

The training was delivered by Shuhba from St. Johns Ambulance, who focussed on the following important topics:

· First Aid Plan (DRSABCD)
· Choking
· Drowning
· Chest Pain
· Allergies
· Poisons
· Bites & Stings
· Seizures

The attendees were provided with insightful information and strategies to enable the best first response to common incidents and injuries.

On behalf of the AAIS, we thank St. Johns Ambulance for delivering this important service and Insha-Allah (God-willing) we hope that it will be of benefit to our Society and its members.

Amet Balla
Secretary

SEANCË TRAJNIMI E NDIHMËS SË PARË

Të shtunën me 1 Shtator 2018, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mori pjesë në një seancë bazike të ndihmës së parë dhe përdorimit të Defibrilatorit nga St. John Ambulance e mbajtur në Qendrën Rinore.

Duke pasur parasysh që një njësi defibrilatori është blerë kohët e fundit për anëtarët e shoqatës, trajnimi i domosdoshëm për përdorimin e pajisjes për shpëtimin e jetës ishte shumë e rëndësishme.

Të pranishmit në këtë ditë përfshinin vullnetarët e AAIS-it, anëtarët e Këshillit Ekzekutiv dhe Këshillit të Grave, si dhe Imami zyrtarë dhe ai mysafirë i AAIS-it, të gjithë ata kaluan shumë mirë dhe përfituan nga seanca trajnuese interaktive dhe informative.

Trajnimi u realizua nga Shuhba nga Ambulanca e St Johns, e cili u fokusua në temat e mëposhtme të rëndësishme:

· Plani i Ndihmës së Parë (DRSABCD)
· Asfiksimi
· Zhytja në ujë
· Dhimbje gjoksi
· Alergjia
· Helmimet
· Kafshimet dhe Thumbimet
· Dridhjet

Të pranishmit u pajisën me informacione të hollësishme dhe strategji për të mundësuar reagimin më të mirë të parë ndaj incidenteve dhe lëndimeve të zakonshme.

Në emër të AAIS-it, falënderojmë Ambulancën e Shën Gjonit për dhënien e këtij shërbimi të rëndësishëm dhe Insha-Allah (dashtë Zoti) ne shpresojmë se do të jetë e dobishme për shoqatën tonë dhe anëtarët e saj.

Amet Balla
Sekretar