Fitr Bajram 2022

FITR BAJRAM (E’ID) DAY 2022
The Albanian Australian Islamic Society (AAIS) Executive Committee would like to inform all financial members and their families about Fitr Bajram (Eid-Al-Fitr) for 2022.

BAJRAM
Fitr Bajram will be on Monday 2 May 2022
Bajram prayer will be held at 2 locations:
◼ Albanian Mosque
◼ AAIS Youth Centre *AAIS member only facility
🔺Due to construction works at the Albanian Mosque, AAIS Financial Members are encouraged to pray at the AAIS Youth Centre.

🕰 Morning prayer (Fajr) will be held at 6:30am
🕰 Bajram prayer will be held at 8:00am

Zakat ul FitrZakat-ul-Fitr (donated before Bajram prayer) is $15 per family member (irrespective of age). This will be distributed via Human Appeal International to the needy including Albanian Lands.

On behalf of the AAIS Committee, we would like to wish all our members and their families a Happy and Blessed Bajram.

Yours in Islam,
AAIS EXECUTIVE COMMITTEE

🇦🇱🇦🇱🇦🇱

DITA E FITR BAJRAMIT (FESTA) 2022
Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) dëshiron të informojë të gjithë anëtarët financiarë dhe familjet e tyre në lidhje me Festën e Fitr Bajramit 2022.

BAJRAMI
Fitr Bajrami do të jetë të Hënën, 2 Maj 2022
Namazi i Bajramit do të mbahet në 2 vende:
◼ Xhamia Shqiptare
◼ Qendra Rinore AAIS
🔺Për arsye te punimeve ne Xhamine Shqiptare, antarët e AAIS inkurajohen të falen në Qendrën Rinore AAIS
🕰 Namazi i mëngjesit (Sabah) do të mbahet në orën 6:30 të mëngjesit
🕰 Namazi i Bajramit do të mbahet në orën 8:00 të mëngjesit

Zekati i FitritZekat-ul-Fitri (jepet deri para faljes së Bajramit) është 15 dollarë për çdo anëtar të familjes (pavarësisht nga mosha). Kjo do të shpërndahet përmes Human Appeal International për njerëzit në nevojë në trevat shqiptare.

Në emër të Këshillit AAIS, ne dëshirojmë të urojmë të gjithë anëtarët tanë dhe familjet e tyre një Bajram të begatë dhe të gëzuar.
Juaji në Islam,
KËSHILLI EKZEKUTIV I AAIS