Fitr Bayram Dinner Function 2009

On Sunday 29 September 2009, the Albanian Australian islamic Society (AAIS) held a dinner function at Laila Reception to celebrate Fiter Bayram.

The venue was absolutely filled with financial members and their families, who came along on mass to celebrate the special occasion.

The evening was officially opened by AAIS President, Vahid Goga, who warmly welcomed everyone before providing some details on the program that was arranged for the evening.

During the evening, there was entertainment in the form of traditional Albanian music and dance, as well as Qur’anic recitation by both junior and senior students. Another feature of the evening for the children was the surprise ‘Bayram Bag‘ that they received as a gift on the night.

On behalf of the AAIS Execuitve Committee, I sincerely thank everyone that helped make the Fiter Bayram Dinner Function a special night for everyone and we look forward to (Insha-Allah) holding the event again in future.

SHPENDI SHABANI

Secretary

DARKA FESTIVE E FITËR BAJRAMIT
Të dielën me 29 Shtator 2009, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane(AAIS) mbajti një darkë në Laila Reception për të festuar Fitër Bajramin.

Vendi ishte absolutisht i mbushur me anëtarë financiarë dhe familjet e tyre, të cilët dolën në masë të madhe për të festuar rastin e veçantë.

Mbrëmja u hap zyrtarisht nga kryetari i AAIS-it, Vahid Goga, i cili i përshëndeti ngrohtësisht të gjithë para se të jepte detaje mbi programin që u organizua për mbrëmjen.

Gjatë mbrëmjes, kishte argëtim në formën e muzikës dhe valleve tradicionale shqiptare, si dhe recitim Kur’anor nga të dy grupet e studentëve, të vegjël dhe te rritur. Një tjetër veçori e mbrëmjes për fëmijët ishte befasia ‘Çanta e Bajramit‘ që ata morën si dhuratë gjatë natës.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, falënderoj sinqerisht të gjithë që ndihmuan në funksionimin e darkës së Fiter Bajramit, një natë të veçantë për të gjithë dhe shpresojmë që (Insha-Allah) ta mbajmë këtë ngjarje përsëri në të ardhmen.

SHPENDI SHABANI

Sekretar