Friendship Walk 2018

On Sunday 21 October 2018, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) co-hosted the fourth Jewish Christian Muslim Association (JCMA) ‘Friendship Walk’, which saw approximately fifty (50) people from the respective communities of the three ‘Abrahamic faiths’, as well as members of the general public participate on the day.

For the second year, the AAIS was the starting point for the event. On their arrival, guests were welcomed by JCMA’s representatives who talked about the importance of bringing together people at interfaith events, such as JCMA’s Friendship Walk. In his opening speech, AAIS President Urim Balla, officially welcomed everyone to the Society and touched on some of the ongoing broader based community and interfaith programs undertaken by the AAIS. Imam Dr Bekim Hasani then summarised the various commonalities between the faiths and performed a prayer for peace before everyone set-off on the Friendship Walk.

The next stop was the Church of All Nations where participants were warmly welcomed by their congregation. We then moved on to the East Melbourne Hebrew Congregation where an interesting talk was delivered about the history of the Jewish community that arrived in Melbourne from Europe, as well as the history of the Synagogue. The final stop of the day was in the hall of St. Peters Eastern Hill Anglican Church where a light lunch was shared.

The Friendship Walk was then closed with JCMA representatives thanking each and every religious organisation for their participation, as well as everyone that helped organise the event.

Alhamdulilah, as in previous years, the ‘Friendship Walk’ was another great success. Everyone who participated had the opportunity to meet people and also learn something of the history and traditions of each of the places they visited.

With all the positive feedback received from guests during the event, Insha-Allah, the AAIS Executive Committee looks forward to co-hosting the ‘Friendship Walk’ again in the future.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I would like to sincerely thank JCMA for allowing the AAIS to co-host the event, as well as Church of All Nations, St. Peters Eastern Hill Anglican Church and East Melbourne Hebrew Congregation Synagogue for their hospitality on the day.

Finally, a special thank you to all the AAIS volunteers that helped prepare our Society for the event and also made guests feel welcome during their visit to our much loved Society.

Kujtim Zyka
AAIS Committee
www.aais.org.auECJA MIQËSORE 2018
Të dielën me 21 Tetor 2018, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka bashkë-organizuar “Ecjen Miqësore” të katërtën me radhë me Asociacionin Hebre-Krishter-Musliman (JCMA) e cila kishte përafërsisht pesëdhjetë (50) njerëz nga komunitetet përkatëse të tre feve qiellore’, si dhe anëtarë nga publiku i gjerë ishin pjesë e këtij organizimi në këtë ditë.

Për të dytin vit, AAIS ishte pika fillestare e ngjarjes. Pas arritjes së tyre, mysafirët u pritën nga përfaqsuesit e JCMA-së të cilët biseduan për rëndësinë e sjelljes së njerëzve sëbashku në ngjarje ndërfetare, siç është Shëtitja Miqësore e JCMA-së. Në fjalën e tij të hapjes, Kryetari i AAIS-it, Urim Balla i përshëndeti zyrtarisht të gjithë në shoqatë dhe përmendi disa programe të vazhdueshme ndërfetare në komunitetin e gjerë të ndërmarra nga AAIS. Imam Dr Bekim Hasani pastaj përmbledhi disa ngjashmëri të ndryshme midis këtyre tre feve dhe bëri një lutje të bukur për paqe përpara se të dilnin të gjithë për të ecur në Ecjen Miqësore.

Ndalesa e ardhshme ishte tek Kisha e gjithë kombeve ku të gjithë u mirëpritën nga përfaqësuesit e saj. Pastaj ne ecëm në drejtim të Sinagogës në lindje të Melburnit ku u dha një diskutim interesant për historinë e komunitetit hebre që mbërriti në Melburn nga Evropa, si dhe historinë e Sinagogës. Ndalesa e fundit ishte tek kisha lindore Anglikane e Shën Pjetrit ku pjesëmarrësit ndanë një ushqim të lehtë.

Shëtitja e Miqësisë u mbyll më pas me përfaqësuesit e JCMA duke falënderuar çdo organizatë fetare për pjesëmarrjen e tyre, si dhe të gjithë ata që ndihmuan në organizimin e ngjarjes.

Elhamdulilah, ashtu si në vitet e mëparshme, ‘Ecja Miqësore’ ishte një tjetër sukses i madh. Gjithkush që mori pjesë pati mundësinë të takojë njerëz dhe gjithashtu të mësojë diçka nga historia dhe traditat e secilës prej vendeve të vizituara.

Me të gjitha reagimet pozitive të marra nga mysafirët gjatë ngjarjes, Insha-Allah, Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it shpreson të bashkë-organizoj përsëri ‘Ecjen Miqësore’ në të ardhmen.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, dëshiroj të falënderoj sinqerisht JCMA-në për lejimin e AAIS-it për të bashkë-organizuar këtë ngjarje, si dhe për Kishën e të gjitha kombeve në Melburn dhe Sinagogën Hebraike për mikpritjen e tyre gjatë ditës.

Së fundi, një falënderim të veçantë për të gjithë vullnetarët e AAIS-it që ndihmuan në përgatitjen e shoqatës tonë për ngjarjen dhe gjithashtu që bën që mysafirët të ndihen të mirëpritur gjatë vizitës së tyre në shoqatën tonë shumë të dashur.

Kujtim Zyka
Këshilli i AAIS-it