Fundraising Event for AAIS Youth Centre

On Sunday, 14 April 2013 the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted a special fundraising event at the future AAIS Youth Centre as part of its ongoing drive to collect funds towards finalising the purchase of the facility.

Approximately 250 members from the AAIS community were fortunate enough to attend this special event. The day’s festivities, which included an all-day BBQ, traditional Albanian music complements of Adem Gjoshi, Idriz Halili, Skender Bojku and Bahri Bojku, as well as a jumping castle from LOL Jumping Castle’s for children, offered something for everyone who attended the special occasion.

In amongst the day’s festivities, the tally of donations towards the AAIS Youth Centre grew consistently. Alhamdulillah, through the generous support of financial members, the AAIS was able to collect a total of $104,930 in contributions on the day.

The AAIS Committee Board would like to sincerely thank Lindim Dardha for supplying the chevape’s, Bahri Bojku for generously donating a brand new BBQ to the AAIS, as well as other members who graciously provided meat and drinks on the day. We would also like to thank the sisters for graciously preparing some delicious sweets and all the financial members who attended with their families. May Allah (swt) reward you all. Ameen.

If you would like to contribute towards the AAIS Youth Centre, please submit your donations via the three payment options, which can be found on page 7 of the AAIS Youth Centre – Concept Document’, at the following link: AAIS YOUTH CENTRE – CONCEPT DOCUMENT

Finally, the AAIS Committee Board encourages all financial members to be part of AAIS history by actively contributing financial support towards the AAIS Youth Centre and assist the AAIS in reaching its target of raising $760,000.

VAHID GOGA
PresidentTUBIM PËR MBLEDHJEN E FONDEVE PËR QENDRËN RINORE TË AAIS-IT
Të dielën, me 14 Prill 2013, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një tubim të veçantë për mbledhjen e fondeve në Qendrën e ardhshme Rinore të AAIS-it si pjesë e punës së saj të vazhdueshme për të mbledhur fonde drejt finalizimit të blerjes së këtij objekti.

Përafërsisht 250 anëtarë nga komuniteti i AAIS-it ishin me fat të madh për të marrë pjesë në këtë organizim të veçantë. Festimet e ditës, të cilat përfshinin skarë-mish të pjekur (BBQ) gjatë tërë ditës, muzikë tradicionale shqiptare nga Adem Gjoshi, Idriz Halili, Skender Bojku dhe Bahri Bojku, si dhe një kështjellë kërcyese për fëmijë nga ‘LOL Jumping Castle’; ofruar diçka për të gjithë ata që morën pjesë në këtë ditë të veçantë.

Në mesin e festimeve të ditës, numri i donacioneve drejt Qendrës Rinore të AAIS-it rritej në vazhdimësi. Elhamdulilah, nëpërmjet mbështetjes bujare të anëtarëve financiarë, AAIS ishte në gjendje për të mbledhur një shumë prej $104,930 nga kontributet në atë ditë.

Këshilli i AAIS-it falënderon sinqerisht Lindim Dardha, për furnizimin e qebapëve, Bahri Bojku i cili ka dhuruar bujarisht një skarë (BBQ) të re për AAIS, si dhe anëtarë të tjerë të cilët dhuruan mish dhe pije në atë ditë. Ne gjithashtu falënderojmë motrat për përgatitjen e disa ëmbëlsirave të shijshme si dhe të gjithë anëtarët financiarë të cilët prezantuan me familjet e tyre. Allahu (xh.sh) ju shpërbleftë të gjithëve. Amin.

Nëse ju doni të kontribuoni drejt Qendrës Rinore të AAIS-it, ju lutemi dorëzoni donacionet e juaja nëpërmjet tri mundësive për pagesë, të cilat mund ti gjeni në faqen 7 të Koncept Dokumentit të Qendrës Rinore të AAIS-it, në linkun e mëposhtëm: AAIS YOUTH CENTRE – CONCEPT DOCUMENT

Në fund, këshilli i AAIS-it inkurajon të gjithë anëtarët financiarë që të jenë pjesë e historisë së AAIS-it duke kontribuar me mbështetje financiare ndaj Qendrës Rinore të AAIS-it dhe për të ndihmuar AAIS në arritjen e qëllimit të tij për mbledhjen e $760,000 para 30 Jun.

VAHID GOGA

Kryetar