Group Blood Drive 2018

On Sunday 11 March 2018, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held their first group blood drive of the year through the Australian Red Cross.

Twelve (12) AAIS members donated at the Werribee Donor Centre, with nine (9) giving blood and three (3) giving plasma. Another six (6) AAIS members donated at the CBD Donor Centre, with five (5) giving blood and one (1) giving plasma.

The AAIS has approximately 60 members who have registered to donate blood through the Australian Red Cross. Some members donate blood as a group, while others choose to donate individually.

The AAIS organise group sessions every three (3) months through both Werribee and CBD Donor Centres.

The next Group Blood Drive details:

Sunday 8 July 2018 – Werribee Centre
Sunday 8 July 2018 – CBD Centre

Both sessions will run from approximately 9-11am with details to be confirmed soon.

Well done to all of the current donors for bravely giving blood and plasma to help save the lives of other Australians. May Allah (swt) reward you all for being charitable and giving up your time.

A special mention to the Werribee donors who have now received two very big compliments from the nursing staff at the centre. Red Cross staff have said the AAIS members are a lovely group to deal with – always arriving on time and very polite mannered.

If you would like to donate blood or plasma for the first time, please email your interest to admin@aais.org.au

AMINA YMER
AAIS Women’s Committee



DHËNIA E GJAKUT NGA AAIS 2018
Të dielën më 11 Mars 2018, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti grupin e parë të marrjes së gjakut për këtë vit përmes Kryqit të Kuq Australian.

Dymbëdhjetë (12) anëtarë të AAIS-it shkuan në Qendrën e Donatorëve në Werribee, nëntë (9) prej tyre dhuruan gjak dhe tre (3) plazma. Një tjetër grup me gjashtë (6) anëtarë të AAIS-it shkuan në Qendrën e Donatorëve të CBD-së, pesë (5) anëtarë dhuruan gjak dhe një (1) plazma.

AAIS ka përafërsisht 60 anëtarë që janë regjistruar për të dhuruar gjak përmes Kryqit të Kuq Australian. Disa anëtarë dhurojnë gjakun si grup, ndërsa të tjerët zgjedhin të dhurojnë individualisht.

AAIS organizon sesione grupore çdo tre (3) muaj përmes Qendrave të Donatorëve në Werribee dhe CBD.

Detajet e grupit tjetër të Gjakut:

E diel 8 Korrik 2018 – Qendra në Werribee
E diel 8 Korrik 2018 – Qendra në CBD

Të dy seancat do të fillojnë rreth orës 9-11 paradite me detaje që do të konfirmohen së shpejti.

Ju lumtë të gjithë donatorëve aktualë për dhurimin e gjakut dhe plazmës që bën me guxim të madh për të ndihmuar në shpëtimin e jetëve të Australianëve të tjerë. Allahu ju shpërbleftë të gjithëve për bamirësinë dhe kohën tuaj.

Një përmendje e veçantë për donatorët në Werribee, të cilët tani kanë marrë dy komplimente shumë të mëdha nga stafi i infermierëve në qendër. Personeli i Kryqit të Kuq ka thënë se anëtarët e AAIS-it janë një grup i bukur për t’u marrë me të – duke ardhur gjithmonë në kohë dhe me sjellje shumë të sjellshme.

Nëse dëshironi të dhuroni gjak ose plazmë për herë të parë, ju lutemi dërgoni interesimin tuaj në: admin@aais.org.au

AMINA YMER
Këshilli i Grave të AAIS-it