Immersion Day (2017)

On Thursday 16 November 2017, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted a Muslim and Jewish ‘Immersion Day’ that was organised by the Islamic Council of Victoria and Jewish Community Council of Victoria (JCCV).

The event provides Community Leaders and Religious Leaders of both Muslim and Jewish faiths with an opportunity to visit their respective places of worship and learn about one another’s faith and community.

After officially welcoming the guests to the AAIS, former President, Vahid Goga, provided guests with some historical facts about Albanians, as well as a detailed presentation on the Religious Services, Educational Programs, Social Events and Charitable Activities that are organised and delivered by our Society to both the Muslim and non-Muslim community.

The official Imam of the AAIS’s Albanian Mosque, Dr. Bekim Hasani, also addressed a number of queries, which were raised by our guests during the ‘Questions and Answers’ period, associated to Islamic practices.

Prior to the closure of the program, everyone was provided with a tour of the AAIS and the Albanian Mosque.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank the ICV and JCCV for engaging our Society to host the corresponding event. We look forward to participating in the next scheduled Immersion Day event.

URIM BALLA
PresidentDITA E IMERSIMIT
Të enjten me 16 Nëntor 2017, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti një Ditë të Imersimit për Muslimanët dhe Hebrenjtë, e cila u organizua nga Këshilli Islamik i Viktorisë (ICV) dhe Këshilli i Bashkësisë Hebraike të Viktorisë (JCCV).

Kjo ngjarje u ofron udhëheqësve të komunitetit dhe udhëheqësve fetarë të të dy besimeve – muslimane dhe hebreje – mundësinë për të vizituar vendet e tyre të adhurimit dhe për të mësuar rreth besimit dhe komunitetit të njëri-tjetrit.

Pas përshëndetjes dhe mirëseardhjes zyrtare të mysafirëve në AAIS, ish-Presidenti Vahid Goga u siguroi mysafirëve disa fakte historike për shqiptarët, si dhe një prezantim të detajuar mbi Shërbimet Fetare, Programet Arsimore, Ngjarjet Sociale dhe Aktivitetet Bamirëse që organizohen dhe mbahen nga shoqata AAIS si për komunitetin musliman ashtu edhe për atë jo-musliman.

Imami zyrtar i Xhamisë Shqiptare të AAIS-it, Dr. Bekim Hasani, gjithashtu u përgjigj një numër pyetjesh, të cilat u ngritën nga mysafirët tanë gjatë periudhës së “Pyetjeve dhe Përgjigjeve”, të lidhura me praktikat islame.

Para mbylljes së programit, të gjithë u pajisën me një turne të AAIS-it dhe Xhamisë Shqiptare.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë falënderoj sinqerisht ICV dhe JCCV për angazhimin e Shoqatës sonë për të organizuar ngjarjen përkatëse. Ne shpresojmë që të marrim pjesë në ngjarjen tjetër të planifikuar të Imersimit.

URIM BALLA
Kryetar