Ladies Quran Classes 2019

On Wednesday 9 January 2019, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held its very first Ladies Qur’an Class in the Albanian language for financial members at its Youth Centre.

In what was a lovely evening of sisterhood, twenty-six (26) sisters of all different ages, as well as different regions of the Albanian community, come together to learn how to read the Holy Qur’an.

Sr. Ibadete Imeri-Balla, who is teaching the class, firstly spoke about the importance of learning how to read Arabic in order to be able to read the Qur’an in its original form. She also explained that it can be challenging to read in a new language, but that everyone receives reward for every single letter read towards learning to read the Qur’an.

Alhamdulilah, by the end of the first session, everyone learned the first nine letters of the Arabic alphabet.

The Ladies Qur’an Class is tailored for beginners and will operate every Wednesday night from 7:30pm to 9:00pm at the AAIS Youth Centre.

All women of AAIS Financial Member families are strongly encouraged to attend the next session.

For any further information, please contact the AAIS via email: admin@aais.org.au.

Sr. Sarah Bahri
AAIS Women’s CommitteeKLASA E KURANIT PËR GRA
Të mërkurën me 9 Janar 2019, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti klasën e saj të parë të Kuranit për gra në gjuhën shqipe për anëtarët financiarë në Qendrën Rinore.

Në atë mbrëmje të bukur për motrat, njëzet e gjashtë (26) motra të të gjitha moshave të ndryshme, si dhe rajone të ndryshme të bashkësisë shqiptare, mblidhen së bashku për të mësuar se si të lexojnë Kuranin e Shenjtë.

Ibadete Imeri-Balla, që po mëson klasën, fillimisht foli për rëndësinë e të mësuarit se si të lexohet arabishtja, në mënyrë që të jetë në gjendje të lexojë Kuranin në formën e tij origjinale. Ajogjithashtu shpjegoi se mund të jetë sfiduese për të lexuar në një gjuhë të re, por që secili të marrë shpërblimin për çdo letër të lexuar në drejtim të leximit të Kur’anit.

Elhamdulilah, deri në fund të sesionit të parë, të gjithë mësuan nëntë shkronjat e para të Alfabetit Arab.

Klasa e Kuranit për gra është përshtatur për fillestarët dhe do të funksionojë çdo natë të sëmërkurës nga ora 19:30 deri në orën 21:00 në Qendrën Rinore të AAIS-it.

Të gjitha gratë e familjeve anëtare financiare të AAIS-it inkurajohen të marrin pjesë në seancën e ardhshme.

Për çdo informacion të mëtejshëm, ju lutemi kontaktoni AAIS-in përmes emailit:admin@aais.org.au.

Sarah Bahri
Këshilli i Grave të AAIS-it