Meeting Between Albanian Islamic Societies of Victoria 2006

On Saturday 7 January 2006, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted the first biannual meeting for the year between all four Albanian Islamic Societies of Victoria.

The meeting, which was organised by the AAIS Executive Committee and chaired by its Secretary, Vahid Goga, was well attended by representatives from each of the four Albanian Islamic Societies of Victoria.

Some of the points discussed at the meeting are as follows:

  • Organising joint Albanian Islamic Calendar
  • Organising joint picnic
  • Membership
  • Islamic Services

At the conclusion of the meeting, representatives enjoyed light refreshments in the AAIS Social Room.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely that all representatives from each Albanian Australian Islamic Society of Victoria for participating in the meeting.

XHELAL KABASHI

AAIS Executive Committee

MBLEDHJA MES KATËR SHOQATAVE ISLAMIKE SHQIPTARE TË VIKTORIS

Të shtunën me 7 Janar 2006, Shoqata Islamike Shqipatre Australiane (AAIS) organizoi takimin e parë dyvjeçar për këtë vit midis katër Shoqatave Islamike Shqiptare të Viktorisë.

Takimi i organizuar nga Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it dhe i kryesuar nga sekretari i saj, Vahid Goga, morën pjesë përfaqësues nga secila prej katër shoqatave Islamike shqiptare të Viktorisë.

Disa nga pikat e diskutuara në takim janë si më poshtë:

– Organizimi i Kalendarit të Përbashkët Islamik Shqiptar

– Organizimi i piknikut të përbashkët

– Anëtarësia

– Shërbimet Islamike

Në përfundim të takimit, përfaqësuesit gëzuan pije freskuese në dhomën shoqërore të AAIS-it.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj të gjithë përfaqësuesit e çdo Shoqate Islame Australiane Australiane të Viktorisë që morën pjesë në takim.

XHELAL KABASHI

Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it