Play Group 2018

Alhamdulillah, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) has had another successful year running the AAIS Play Group at its Youth Centre.

The Playgroup officially commenced in November 2015 and has operated successfully on a fortnightly basis every Tuesday during the school terms.

This beneficial service, which is offered to all AAIS financial member, is opened to mothers and their children from birth to kindergarten age.

This year, the two hour sessions have focussed on the following:

– Reciting Surah Al-Fatihah
– Reading stories
– Singing nursery rhymes
– Craft activity time
– Healthy snack time
– Play time on the indoor and outdoor children’s recreational equipment.

The AAIS Playgroup is such a wonderful opportunity for mothers from our community to get together and for their children to bond and form new and lasting friendships with other children.

We welcome AAIS financial members to join the Playgroup when it recommences in 2019.

To register your child for the AAIS Play Group, please contact the AAIS via Facebook or email admin@aais.org.au with your details.

Yasmine Ymer
AAIS Women’s CommitteeGRUPI I LOJRAVE TE AAIS-it 2018
Elhamdulilah, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka pasur një vit tjetër të suksesshëm që drejton grupin e lojërave të AAIS-it në Qendrën Rinore.

Grupi i lojërave filloi zyrtarisht në nëntor të vitit 2015 dhe ka vepruar me sukses çdo të dyten të marte gjatë peridhës shkollore.

Ky shërbim i dobishëm, i cili ofrohet për të gjithë anëtarët financiarë të AAIS-it, është e hapur për nënat dhe fëmijët e tyre nga lindja deri në moshën parashkollore.

Këtë vit, seancat dy orëshe janë fokusuar në këto gjëra:

– Recitimi i Sures El Fatihah

– Leximi i tregimeve

– Recitimi i vjershave

– Koha e aktivitetit të vizatimeve

– Kohë e ushqimit të shëndetshëmm

– Koha për të luajtur në pajisjet rekreative të fëmijëve brenda dhe jashtë qendres.

Grupi i Lojrave të AAIS-it është një mundësi kaq e mrekullueshme për nënat e komunitetit tonë që të mblidhen së bashku dhe për fëmijët e tyre të lidhin dhe të formojnë miqësi të reja dhe të qëndrueshme me fëmijët e tjerë.

Ne mirëpresim anëtarët financiarë të AAIS-it për t’u bashkuar me Grupin e Lojrave kur ajo fillon në vitin 2019.

Për të regjistruar fëmijën tuaj për Grupin e Lojrave të AAIS-it, ju lutemi të kontaktoni AAIS-in nëpërmjet Facebook-ut ose emailit admin@aais.org.au me të dhënat tuaja.

Yasmine Ymer
Këshilli i Grave të AAIS-it