REFLECTIONS OF A WONDERFUL YEAR AT THE AAIS (2021)

Alhamdulillah we look back on a fantastic year at the AAIS despite the challenges and uncertainties that we faced. We were able to go online for classes and some events and make the most of it!
SPECIAL PROJECT
• Mosque Fundraising Project - Rear Wudu Facilities Renovations

WEEKLY EVENTS
• Ladies Quran Classes at the AAIS Youth Centre and then online
• Weekly Islamic Jummah Reminder Videos by Imam Perparim Sulaj in English and Albanian during lockdown
• Weekly Jummah Reminders in English and Albanian
• Friday Night Albanian Language Classes at the AAIS Youth Centre in Term 1
• Saturday Islamic and Quranic Education Classes for Children at the AAIS Youth Centre and then online

FORTNIGHTLY EVENTS
• Monday Morning Playgroup Sessions at the AAIS Youth Centre in Term 1

OTHER EVENTS
• Bajram Prayers at the AAIS Mosque and AAIS Youth Centre
• Bajram Function at the Luxor Events Centre
• Community Iftars
• Blood Donations
• Youth Nights
• Kids Pizza and Movie Night
• Kids Soccer Tournament
• Member Mailouts
• Clean Up Australia Day
• Sisters Islamic Sessions
• Annual General Meeting (AGM) - Election Year

PUBLICATIONS
• Community video greetings for Kurban Bajrams
• How to Pray Bajram Prayer at home videos by Imam Perparim Sulaj
• Monthly AAIS Member Email Bulletin
• Facebook and Instagram
• AAIS Website
• AAIS YouTube Channel

SPECIAL PUBLICATION
• Special 50th Year Anniversary Book 'The Light of Islam"

SCHOOL TOURS & OPEN DAYS
• School Tours from St Kevins College and Carlton Scouts Group

COLLECTIONS & APPEALS
• Annual Fiter and Kurban Collections (Online Collections)
• Royal Children’s Hospital Good Friday Online Collection
• Footy Colours Night with proceeds to the Fight Cancer Foundation (Online Collections)
• Donation to the Muslim Student Award Program through Human Appeal International Australia

FINAL WORDS
We sincerely thank all the AAIS volunteers, teachers and staff that have regularly contributed their time towards helping organise, operate and maintain many of the activities our Society offers.
Insha-Allah, our Society can continue to grow and prosper in future and always provide a high standard of important services to all its financial members and their families.
We hope for a more positive and successful 2022 by the will of Allah (swt)
- AAIS Committee


REFLEKTIMET E NJË VITI TË MREKULLUESHËM NË AAIS – 2021
Elhamdulilah ne lamë pas një viti fantastik në AAIS pavarësisht sfidave dhe pasigurive me të cilat u përballëm. Ne ishim në gjendje të bënim klasat online dhe disa ngjarje që të përfitonim sa më shumë!
PROJEKT I VEÇANTË
• Projekti për mbledhjen e fondeve të xhamisë - Rinovimi i objekteve të pasme të abdesit

NGJARJE JAVORE
• Kurse Kurani për gratë në Qendrën Rinore AAIS dhe më pas online
• Video javore këshilla islame të xhumasë nga Imam Përparim Sulaj në anglisht dhe shqip gjatë mbylljes
• Përkujtues javor të xhumasë në anglisht dhe shqip
• Mbrëmjen e së Premtes Mësimi i Gjuhës Shqipe në Qendrën Rinore AAIS në tremujorin e parë
• Të shtunën Mësime të Edukatës Islame dhe Kur'an për Fëmijë në Qendrën Rinore AAIS dhe më pas online

NGJARJE TË DYJAVËVE
• Sesionet e grupeve të lojërave në mëngjesin e së hënës në Qendrën Rinore AAIS në semestrin 1

NGJARJE TË TJERA
• Namazet e Bajramit në Xhaminë AAIS dhe Qendrën Rinore AAIS
• Festa e Bajramit në Qendrën e Evenimenteve në Luxor
• Iftaret për komunitetin
• Dhurimet e gjakut
• Netët e Rinisë
• Pizza për fëmijë dhe Nata e Filmit
• Turne futbolli për fëmijë
• Postimet e Anëtarëve
• Dita e pastrimit të Australisë
• Sesionet islame të motrave
• Mbledhja e Përgjithshme Vjetore (AGM) - Viti i Zgjedhjeve

PUBLIKIMET
• Përshëndetje me video nga komuniteti për Kurban Bajramët
• Video Si të falet Namazi i Bajramit në shtëpi nga Imam Perparim Sulaj
• Buletini mujor i Email-it të Anëtarëve të AAIS
• Facebook dhe Instagram
• Faqja e internetit e AAIS
• Kanali i AAIS në YouTube

PUBLIKIM SPECIALE
• Libri special i 50-vjetorit "Drita e Islamit"

TURNET SHKOLLORE DHE DITË TË HAPUR
• Turne shkollore nga Kolegji St Kevins dhe Carlton Scouts Group

MBLEDHJE DHE APELIMET
• Koleksionet Vjetore Fiter dhe Kurban (Koleksione Online)
• Koleksioni në internet i Spitalit Mbretëror të Fëmijëve
• Footy Colors Night me të ardhura për Fondacionin Lufto Cancerin (Koleksione në internet)
• Donacion për Programin e Çmimeve të Studentëve Muslimanë përmes Human Appeal International Australia

FJALET E FUNDIT
Falenderoj sinqerisht të gjithë vullnetarët, mësuesit dhe stafin e AAIS që kanë kontribuar rregullisht me kohën e tyre për të ndihmuar në organizimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e shumë prej aktiviteteve që ofron Shoqëria jonë.
Insha-Allah, Shoqata jonë mund të vazhdojë të rritet dhe të përparojë në të ardhmen dhe të ofrojë gjithmonë një standard të lartë shërbimesh të rëndësishme për të gjithë anëtarët e saj financiarë dhe familjet e tyre.
Shpresojmë për një 2022 më pozitiv dhe më të suksesshëm në dashtë Allahut xh.sh.
- Këshilli i AAIS