Serving Meals to Melbourne's Homeless

On Saturday 14 March 2020, I lead an enthusiastic team of volunteers from the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) in Community Care Network’s (CCN) ‘Feeding Melbourne’s Homeless’ program.

Due to the COVID-19 pandemic, a number of new proactive health and safety measures were introduced to the program to help curb the spread of the Coranavirus. Therefore, volunteers were required to pre-pack all meals and also wear face masks during the food service.

Once the food van was fully loaded with meals, the energetic team of volunteers made their way straight to Melbourne's CDB.

On our arrival, we were warmly greeted by members of Melbourne's homeless community - who organised themselves in a long orderly line and patiently waited for the food service to begin.

While serving over sixty (60) hot and healthy meals, volunteers interacted and socialised with Melbourne's rough sleepers - many of who sincerely expressed their appreciation for the food service.

After all the meals were served, volunteers returned to the CCN kitchen to help with the clean-up and also prepare for the following evening's food service. During this time, volunteers exchanged their positive experience with one another and also expressed their desire to continue supporting the community spirited program.

There are many AAIS members that have expressed their interest to take part in the next Feeding Melbourne’s Homeless session. However, due to the changing situation triggered by COVID-19, rulings issued by the Government and advice from official Health Authorities are being monitored in the interest of ensuring that the health and wellbeing of our volunteers is not compromised as part of AAIS’s ongoing participation in this program.

Presently, we are liaising with representatives of CCN on this ever evolving situation and will endeavour to keep our financial members / prospective volunteers informed on the next available time that the corresponding program will operate.

Finally, I sincerely thank everyone that participated in this wonderful program and I look forward to the next Feeding Melbourne’s Homeless session.

May Allah (swt) reward you all. Ameen.

VAHID GOGA
AAIS Volunteer
SERVIRJE USHQIMI PËR TË PASTREHËT E MELBURNIT

Të Shtunën më14 Mars 2020, unë udhëhoqa një ekip entuziast vullnetarësh nga Shoqata Islamike Shqiptare Australiane(AAIS) të cilët morën pjesë në programin e Rrjetit të Kujdesit në Komunitet (CCN) ‘Ushqyerja e të Pastrehëve të Melburnit’.

Për shkak të pandemisë COVID-19, një numër masash të reja pro-aktive të shëndetit dhe sigurisë u futën në program për të ndihmuar në frenimin e përhapjes së Coranavirus. Prandaj, vullnetarëve iu kërkua të paketojnë të gjitha ushqimet dhe gjithashtu të vendosin maska ​​në fytyrë gjatë shërbimit të ushqimit.

Pasi furgoni ushqimor ishte i ngarkuar plotësisht me ushqimet, ekipi energjik i vullnetarëve filloi rrugën drejt CDB të Melburnit.

Me të mbërritur, ne u përshëndetëm ngrohtësisht nga anëtarët e komunitetit të pastrehë të Melburnit - të cilët u organizuan në një rresht të gjatë në radhë dhe prisnin me durim që të fillonte servirja e ushqimit.

Ndërsa po ofroheshin mbi gjashtëdhjetë (60) vakte të nxehta dhe të shëndetshme, vullnetarët ndërvepruan dhe u shoqëruan me të pastrehët e Melburnit - shumë prej të cilëve sinqerisht shprehën vlerësimin e tyre për servirjen e ushqimit.

Pasi u ofruan të gjitha ushqimet, vullnetarët u kthyen në kuzhinën CCN për të ndihmuar në pastrimin dhe gjithashtu i përgatiten për servirjen e ushqimit të mbrëmjes tjetër. Gjatë kësaj kohe, vullnetarët shkëmbyen përvojën e tyre pozitive me njëri-tjetrin dhe gjithashtu shprehën dëshirën e tyre për të vazhduar mbështetjen e programit të frymëzuar nga komuniteti.

Ka shumë anëtarë të AAIS që kanë shprehur interesin e tyre për të marrë pjesë në seancën tjetër të servirjes së të pastrehëve të Melburnit. Sidoqoftë, për shkak të situatës në ndryshim të shkaktuar nga COVID-19, vendimet e lëshuara nga Qeveria dhe këshilla nga Autoritetet Shëndetësore zyrtare po monitorohen në interes të sigurimit që shëndeti dhe mirëqenia e vullnetarëve tanë të mos komprometohet si pjesë e pjesëmarrjes së vazhdueshme të AAIS në këtë program.

Aktualisht, ne jemi duke bashkëpunuar me përfaqësuesit e CCN për këtë situatë gjithnjë e në zhvillim dhe do të përpiqemi t'i mbajmë anëtarët tanë financiarë / vullnetarët e ardhshëm të informuar për kohën tjetër të disponueshme që programi përkatës do të funksionojë.

Më në fund, falënderoj sinqerisht të gjithë ata që morën pjesë në këtë program të mrekullueshëm dhe mezi pres herën tjetër të Ushqyerjes së të Pastrehëve të Melburnit.

Allahu (xh.sh) ju shpërbleftë të gjithë. Amin!

VAHID GOGA
Vullnëtar i AAIS