Trivia Social Night 2019

On Saturday 14 December 2019, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted its sixth annual Trivia Night at the AAIS Youth Centre.

This social event was organised to raise money for the new roof covering of the courtyard and ablution area of the Society.

The night began with a tasty dinner of pizzas, salads and chips which everyone enjoyed in the AAIS Youth Centre Cafe. There were 80 people in attendance with $2,400 raised from the trivia entry at $30 per person.

During the evening, an auction was also held with the following businesses donating towards this wonderful cause:
• Graze Me Away donated two medium sized graze boxes valued at $120
• Inspire Beauty & Laser Clinic donated a $100 Voucher and skin care products valued at $100
• The Salam Co donated an Islamic hamper valued at $120
• Bodrum Restaurant Essendon donated a $250 dinner voucher

Alhamdulillah $4,300 was raised during the Auction from our generous Financial Members on the night.

During the quiz, ten teams battled it out over seven rounds of trivia hosted by Dr. Mohammed Awad. The topics included General Knowledge, Entertainment, Sport, History and Geography, Nature and Science, Name That Sound, as well as Albanian and Islamic History.

The winning team, "Çmendur” won a very close battle and took home some San Churros gift cards as their prizes. The night also consisted of various bonus points games, with the best performing team “The Melbanians” winning a box of chocolates.

Contestants were also treated to high quality desserts, including chocolate brownie and trifle slice.

Alhamdulillah, the total amount raised for the Mosque renovations on the night was $6,000.

On behalf of the AAIS Women's Committee, I sincerely thank the organisers, as well as the volunteers and everyone who participated in making the night a great success and look forward to next year’s event!

If you would like to contribute towards this project and share in the continuous reward of sadaqah jariyah (ongoing charity), please support this renovation using the below details:

Account Name: Albanian Australian Islamic Society
BSB: 013 259
Account: 32 331 2682
Reference: (Your Name) AAIS RENO

Selima Ymer
AAIS Women’s CommitteeNATA SHOQËRORE E KUIZIT 2019
Të Shtunën më 14 Dhjetor 2019, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi Natën e gjashtë vjetore të Kuizit në Qendrën Rinore të AAIS-it.

Kjo ngjarje shoqërore u organizua për të mbledhur para për mbulimin e ri të çatisë së oborrit dhe zonës së abdesit të Shoqatës.

Nata filloi me një darkë të shijshme me pica, sallata dhe patate të skuqura, që të gjithë shijuan në kafenenë e Qendrës Rinore të AAIS-it. Ishin 80 persona të pranishëm me 2,400 dollarë të mbledhura nga hyrja me 30 dollarë për person.

Gjatë mbrëmjes, u mbajt edhe një ankand me bizneset e mëposhtme që dhuruan për këtë kauzë të mrekullueshme:
• Graze Me Away dhuroi dy kuti ushqimesh të mesme me vlerë 120 dollarë
• Inspire Beauty & Laser Clinic dhuroi një Kupon 100 $ dhe produkte të kujdesit të lëkurës me vlerë 100 dollar.
• Salam Co dhuroi një shportë Islamike me vlerë 120 dollarë.
• Restoranti Bodrum dhuroi një kupon darke prej 250 dollarësh.

Elhamdulilah 4,300$ u mblodhën në këtë natë gjatë ankandit nga Anëtarët Financiar tanë Bujarë.

Gjatë kuizit, dhjetë ekipe luftuan atë gjatë shtatë raundeve të kuizit të mbajtur nga Dr. Mohamed Awad. Temat përfshinin Njohuri të Përgjithshme, Argëtim, Sport, Histori dhe Gjeografi, Natyrë dhe Shkencë, Emëro këtë Tingull, si dhe Histori Shqiptare dhe Islame.

Skuadra fituese, "Çmendur" fitoi një betejë shumë të ngushtë dhe fitoj si çmim disa kuponë të San Churros. Nata gjithashtu përbëhej nga lojëra të ndryshme me pikë bonus, me skuadrën më të mirë performuese "The Melbanians" që fitoi një kuti me çokollata.

Garantuesit u trajtuan gjithashtu me ëmbëlsira me cilësi të lartë, duke përfshirë chocolate brownie and trifle slice.
Elhamdulilah, shuma totale e mbledhur për rinovimin e Xhamisë në këtë natë ishte 6,000 dollarë.

Në emër të Këshillit të Grave të AAIS-it, falënderoj sinqerisht organizatorët, si dhe vullnetarët dhe të gjithë ata që morën pjesë në bërjen e natës një sukses të madh dhe mezi presim për ngjarjen e vitit të ardhshëm!

Nëse dëshironi të kontribuoni në drejtim të këtij projekti dhe të merrni pjesë në shpërblimin e vazhdueshëm të sadakasë gjarijah (bamirësi e vazhdueshme), ju lutemi mbështesni këtë rinovim duke përdorur detajet e mëposhtme:

Emri i llogarisë: Shoqata Islamike Shqiptare Australiane
BSB: 013 259
Account: 32 331 2682
Referenca: (Emri Juaj) AAIS RENO

Selima Ymer
Këshilli i Grave të AAIS-it