Umrah Information Session

On Friday 23 November 2018, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held a special information session at its Youth Centre about the very first ‘AAIS Umrah Tour’.

To commemorate the 50th anniversary of the construction of Melbourne’s first Mosque – the Albanian Mosque – the AAIS Executive Committee officially informed its financial members about the initiative to organise a small group of members on a journey to complete Umrah in the Holy city of Makkah and to visit the city of Prophet Muhammad (pbuh) in Medina.

The AAIS Executive Committee along with the official Imam of the Albanian Mosque, Dr Bekim Hasani, provided members with an insight into the spiritual journey of Umrah, which is also known as the “minor pilgrimage” to the Ka’bah – the Holiest Mosque in the world.

The higlights of the presentation included the significance and virtues of completing Umrah and an explanation of the rituals involved, as well as the benefits of journeying to the most blessed house of God.

Alhamdulillah, eight (8) members from among the Society’s youth have already secured their position on the tour.

The tour will take place from 5 to 17 February 2019. There are still eight (8) places available on the AAIS Umrah Tour, therefore any members interested in taking part in this wonderful experience, can contact the AAIS Executive Committee for further information via email at admin@aais.org.au.

The AAIS Executive Committee is looking forward to this trip because it is the first of its kind for our Society. Insha-Allah, it will be a safe, memorable and blessed journey for all who attend the AAIS Umrah Tour.

Mylazim Elmazi
AAIS Executive CommitteeSESIONI INFORMATIV PËR UMRAN
Të premten me 23 Nëntor 2018, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti një sesion të veçantë informimi në Qendrën e Rinore për “Viziten e parë të AAIS për Umra”.

Për të përkujtuar 50 vjetorin e ndërtimit të Xhamisë së parë të Melburnit – Xhamisë Shqiptare – Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it zyrtarisht i njoftoi anëtarët financiar për iniciativën për të organizuar një grup të vogël anëtarësh në një udhëtim për të përfunduar Umren në qytetin e Shenjtë të Mekës dhe për ta vizituar qytetin e Profetit Muhamed (a.s) në Medinë.

Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it së bashku me Imamin zyrtar të Xhamisë Shqiptare, Dr Bekim Hasani, u dha anëtarëve një pasqyrë në udhëtimin shpirtëror të Umrës, e cila njihet edhe si “Haxhi i vogël” për në Qabe – Xhaminë më e shenjtë në Botë.

Zbulimet e prezantimit përfshinin rëndësinë dhe virtytet e kompletimit të Umrës dhe shpjegimin e ritualeve të përfshira, si dhe përfitimet e udhëtimit në shtëpinë më të bekuar të Allahut.

Elhamdulilah, tetë (8) anëtarë nga radhët e rinisë së Shoqatës tashmë kanë siguruar pozitën e tyre për këtë vizitë.

Vizita do të zhvillohet nga 5 deri më 17 Shkurt 2019. Ka ende tetë (8) vende në dispozicion në kështu që çdo anëtar i interesuar për të marrë pjesë në këtë përvojë të mrekullueshme, mund të kontaktojë Këshillin Ekzekutiv të AAIS-it për informacione të mëtejshme përmes postës elektronike në admin@aais.org.au.

Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it është duke pritur këtë udhëtim, sepse është i pari i këtij lloji për shoqatën tonë. Insha-Allah, do të jetë një udhëtim i sigurt, i paharrueshëm dhe i bekuar për të gjithë ata që do të shkojnë në këtë udhëtim.

Mylazim Elmazi
Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it