Visit by Students from Bialik College

On Tuesday 27 November 2018, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) played host to approximately fifty (50) year 8 students and staff members from Bialik College.

Bialik College is a Jewish faith based school in Hawthorn East has visited our Society since 2015.

On the arrival of our guests, former AAIS President, Vahid Goga, welcomed everyone; then provided a presentation that covered the following:

– Albanian History
– Albanians Saving Jews in WWII
– Albanian Migration to Australia
– AAIS History, Activities & Events

In the second part of the presentation, the official Imam of the AAIS Albanian Mosque, Dr. Imam Bekim Hasani, covered the following:

– The 5 Pillars of Islam
– The 6 Articles of Faith
– Commonalities between Islam & Judaism
– Misconceptions about Islam

At the end of the presentation students were provided with time to ask any questions and a tour of Melbourne’s first Mosque – the Albanian Mosque.

The feedback from both students and teachers was very positive.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank Bialik College for visiting our Society and I also welcome them again for further tours of the AAIS in future

Riza Zeneli
Vice PresidentVIZITË NGA KOLEGJI BIALIK
Të martën me 27 Nëntor 2018, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mirëpriti pesëdhjetë (50) nxënës dhe anëtarë të stafit nga Kolegji Bialik.

Kolegji Bialik, i cili është një kolegj i besimit Hebrenj që gjendet në lidje të Hawthorn ka vizituar shoqatën tonë që nga viti 2015.

Me ardhjen e mysafirëve tanë, ish presidenti i AAIS-it, Vahid Goga, i mirëpriti të gjithë; pastaj ofroi një prezantim që mbulonte gjërat në vijim:

– Historia shqiptare
– Shqiptarët dhe mbrojtja e hebrenjve gjatë luftës së Dytë Botërore
– Migrimi i Shqiptarëve në Australi
– Historia, aktivitetet dhe ngjarjet e AAIS-it

Në pjesën e dytë të prezantimit, Imami zyrtar i Xhamisë Shqiptare të AAIS-it, Dr. Imam Bekim Hasani, përmendi:

– 5 Shtyllat e Islamit
– 6 Kushtet e Besimit
– Gjërat e përbashkëta ndërmjet Islamit dhe Hebreizmit
– Mendimet e gabuara rreth Islamit

Në fund të prezantimit studentëve iu dha kohë për të bërë pyetje dhe një turne rreth Xhamisë së parë të Melburnit – Xhamisë Shqiptare.

Reagime nga të dy: nxënësit dhe mësuesit ishin shumë pozitive.

Në emër të Këshillit të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj Kolegjin Bialik për vizitën e tyre shoqatës tonë dhe gjithashtu unë mirëpres përsëri ata për turne të tjera AAIS-it në të ardhmen.

Riza Zeneli
Nën Kryetar